ΠΜΣ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-SPECIAL EDUCATION» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Στο ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών
των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ,
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής
ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής (μετά την ισχύ του ν.
4957/2022 (Α ́141) ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 304).


Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα επιλεγούν είκοσι (20) μεταπτυχιακοί/ες
φοιτητές/τριες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή»
(ΦΕΚ 4269/25-09-2018, τ. Β’). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ο αριθμός των υποψηφίων
δίνεται να αυξηθεί έως και τον αριθμό των τριάντα (30) μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριων. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα
κληθούν να εγγραφούν οι επιλαχόντες, αν υπάρχουν, με βάση τη σειρά τους στον
εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του ΠΜΣ
«Ειδική Αγωγή» (ΦΕΚ 4269/25-09-2018, τ. Β’).


Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από την
Τρίτη 28/02/2023 έως και την Παρασκευή 7/04/2023 αποκλειστικά ταχυδρομικά με
συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 7η
Απριλίου 2023 στη διεύθυνση:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Εκπαίδευσης και
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Γραφείο Υποστήριξης ΠΜΣ «Ειδική
Αγωγή», Σταδίου 5, 7ος όροφος, γραφείο 719 (υπόψη Κ. Μίχα), Τ.Κ. 10562,
Αθήνα.

Πηγή: https://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/anakoinwseis/foititika/2023/2402_pms_eidiki_agwgi_2023-2024.pdf