ΠΜΣ Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά του Πανεπιστήμιου Κρήτης

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά”μέχρι τις 21 Μαΐου 2023.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, και Οικονομικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τέσσερα (4) εξάμηνα και δίνει τη δυνατότητα απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις ειδικεύσεις:

 • E1. Επιστημονικοί Υπολογισμοί
 • E2. Μοντελοποίηση και Ανάλυση στις Επιστήμες και την Τεχνολογία
 • E3. Στατιστική και Στοχαστική Ανάλυση

Κριτήρια Επιλογής: Τα κριτήρια επιλογής είναι: 30% προφορική συνέντευξη, 70% επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές, συστατικές επιστολές και λοιπά προσόντα, όπως περιγράφονται στο εδάφιο 4.3 του κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών του προγράμματος (βλ. σελ. 4). Επιπλέον, συνιστάται όπως κάθε υποψήφιος εκπληρώσει τις εξής απαιτήσεις βασικών γνώσεων, ανάλογα με την ειδίκευση που επιλέγει: (βλ. εδώ, σελ. 1)

Η εκπλήρωση των βασικών γνώσεων μπορεί να γίνει είτε με αντιστοίχιση και αναγνώριση μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε, είτε με παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων αυτών. Περιγραφή των μαθημάτων υπάρχει στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Διεξαγωγή διαδικτυακών συνεντεύξεων: Μετά το πέρας της εξεταστικής Ιουνίου 2023, μέσω Zoom. Η ακριβής ημερομηνία των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί αργότερα. Η συνέντευξη θα είναι σύντομης διάρκειας και θα αφορά στους στόχους και στα ενδιαφέροντα των υποψηφίων, και την επίδοση τους σε μαθήματα προηγούμενων κύκλων σπουδών. Θα περιλαμβάνει επίσης, συζήτηση/ερωτήσεις σε θέματα του γνωστικού αντικειμένου του προγράμματος σπουδών, και στις προοπτικές μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών.

Περιγραφή του προγράμματος: Στόχος του Προγράμματος είναι η ειδίκευση σε περιοχές σε γνωστικές των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών έτσι ώστε οι κάτοχοι του απονεμομένου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να έχουν αυξημένα προσόντα στις επιμέρους περιοχές της ειδίκευσής τους και αφετέρου, να συμβάλλεις στη δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας, και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών. Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) και άλλα αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα του ΙΤΕ ή άλλων ερευνητικών κέντρων, με στόχο την εκπαίδευσή τους σε ειδικά θέματα, και την πραγματοποίηση ερευνητικής εργασίας σχετιζόμενης με τη συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας.

Σαν μέρος της εκπαίδευσής τους, οι φοιτητές του προγράμματος συμμετέχουν επικουρικά στη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων. Η γνώση Αγγλικών είναι απαραίτητη.

Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος μέσω υποτροφιών ή ερευνητικών προγραμμάτων. Μεταξύ των υποτροφιών είναι και η υποτροφία «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη». ΟΙ φοιτητές του προγράμματος μπορεί να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και άλλους φορείς.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Τα παρακάτω δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://fourier.math.uoc.gr/grad/:

 1. Αίτηση εισαγωγής στο πρόγραμμα (υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://fourier.math.uoc.gr/grad/).
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
 4. Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά
 5. Ονόματα δύο (2) καθηγητών οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου στις προπτυχιακές του σπουδές προκειμένου να ζητηθούν συστατικές επιστολές από αυτούς. ΟΙ επιστολές μπορούν να σταλούν από τους καθηγητές κατ’ ευθείαν στη διεύθυνση gradsec@math.uoc.gr.
 6. Άλλα επικουρικά στοιχεία κατά την κρίση των υποψηφίων, π.χ. άλλοι τίτλοι σπουδών, υποτροφίες, επιδόσεις σε εξετάσεις όπως GRE ή TOEFL, ή διαγωνισμούς ακαδημαϊκού χαρακτήρα, όπως, για παράδειγμα, ο διαγωνισμός της Μαθηματικής Εταιρείας, κ.λπ.
 7. Σύντομη περιγραφή των επιστημονικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου.
 8. Αντίγραφα πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης, αν είναι διαθέσιμα. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στο πρόγραμμα είναι η προσκόμιση αντίγραφου πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών. Ειδικότερα, αν ο τίτλος του πρώτου κύκλου σπουδών προέρχεται από ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται, για μεν την εγγραφή στο πρόγραμμα, να προσκομισθεί η αίτηση προς τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την αναγνώριση του τίτλου, για δε την απονομή του ΔΜΣ, η αναγνώριση του τίτλου από τον παραπάνω οργανισμό.
 9. Για την εγγραφή είναι απαραίτητο να προσκομιστούν, για όποια ο νόμος το απαιτεί, επικυρωμένα αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ή τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται με email στη διεύθυνση gradsec@math.uoc.gr.

Πηγή: http://news.uoc.gr/news/2023/13-03/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-2023-24_%CE%95.%CE%A5.%CE%9C..pdf