ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΠΜΣ «ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Από 17.02.2023-15.05.2023 στο http://nautilus.aegean.gr/
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Μάιος 2023
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-EΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Σεπτέμβριος 2023

ΣΚΟΠΟΣ Π.Μ.Σ.
Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η προετοιμασία
στελεχών ικανών να συμβάλλουν στον σχεδιασμό και την
ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών μονάδων και την
αποτελεσματική διαχείρισή τους
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 εξάμηνα (120 ECTS)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
Μοριοδότηση φακέλου υποψηφιότητας (τυπικά προσόντα)
(70%) & προφορική συνέντευξη (30%)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Το Π.Μ.Σ. παρέχει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στους
κατόχους του Διπλώματος

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Επιστήμες του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Επιστήμες της
Αγωγής (Master of Education)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ:
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (2ος
Κύκλος Σπουδών)


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ Μ.Δ.Ε.:
Α’ & Β’ εξάμηνο: παρακολούθηση 8 μαθημάτων
Γ’ εξάμηνο: Πρακτική Άσκηση και 2 μαθήματα
Δ’ εξάμηνο: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: 2241099421. Email: msaem@aegean.gr
http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem