5 συνεργάτες για Διοικητική Υποστήριξη στο Τμήμα Εκπαίδευσης του ΕΑΠ (Πάτρα)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την
ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου» με κωδικό 80262/2η διαδικασία/2023 το οποίο υλοποιείται από
τον ΕΛΚΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή
κ. Ιωάννη Καλαβρουζιώτη, ως εξής:


Θ Ε Σ Η 1: Πέντε (5) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου
τίτλου της αλλοδαπής από τον ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή τίτλο της αλλοδαπής με αναγνώριση
επαγγελματικής ισοδυναμίας, με έδρα την Πάτρα, Τμήμα Εκπαίδευσης του ΕΑΠ
Υπό ανάθεση έργο:
Πέντε έμπειροι συνεργάτες για το Τμήμα Εκπαίδευσης του ΕΑΠ
Αναλυτική περιγραφή υπό ανάθεση έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων:
Διοικητική υποστήριξη σε εκπαιδευτικά θέματα Προγραμμάτων Σπουδών
Α1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ ή
αναγνωρισμένο τίτλο της αλλοδαπής
από τον ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή τίτλο της
αλλοδαπής με αναγνώριση
επαγγελματικής ισοδυναμίας
• Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
• Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής
γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1
Συνεκτιμώμενα προσόντα
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο της
αλλοδαπής από τον ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ
• Τεκμηριωμένη επαγγελματική
εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε
διοικητική θέση
• Προσωπική συνέντευξη

Γ1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα ανανέωσης
Αμοιβή: Η συνολική αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες
του Έργου και ανέρχεται στο ποσό των 1.800,00€ μηνιαίως έκαστος. Το εν λόγω ποσό
περιλαμβάνει την αμοιβή του αναδόχου, πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές
εισφορές εργοδότη εφόσον ο ανάδοχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39, παρ.9 του
Ν.4387/2016.


Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://apps.eap.gr/elke (διαδικασία: 80262/2 η διαδικασία/2023) εντός της αποκλειστικής προθεσμίας: 06/03/2023 (23:59).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ