Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ειδική Αγωγή (2023-2024)

Στο ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής (μετά την ισχύ του ν. 4957/2022 (Α ́141) ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 304)

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα επιλεγούν είκοσι (20) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» (ΦΕΚ 4269/25-09-2018, τ. Β’). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ο αριθμός των υποψηφίων δίνεται να αυξηθεί έως και τον αριθμό των τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν οι επιλαχόντες, αν υπάρχουν, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» (ΦΕΚ 4269/25-09-2018, τ. Β’).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από την Τρίτη 28/02/2023 έως και την Παρασκευή 7/04/2023 αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 7η Απριλίου 2023 στη διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Γραφείο Υποστήριξης ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή», Σταδίου 5, 7ος όροφος, γραφείο 719 (υπόψη Κ. Μίχα), Τ.Κ. 10562, Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ