ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2023-24

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής
Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παιδικό Βιβλίο και
Παιδαγωγικό Υλικό» (Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης 3245/08.08.2018, τ. Β’), το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» (Master of Education,
90 ECTS) πιστοποιώντας παράλληλα την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια με τις εξής
κατευθύνσεις:
Παιδικό Βιβλίο
Παιδαγωγικό Υλικό
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων
επιστημόνων, ικανών να αξιοποιούν το παιδικό βιβλίο και να σχεδιάζουν το παιδαγωγικό υλικό,
αποκτώντας τεχνογνωσία, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των νέων
εκπαιδευτικών, αναγνωστικών και κοινωνικών προβλημάτων.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει στόχο τη θεωρητική εμβάθυνση στους τομείς του παιδικού βιβλίου και
της παιδικής λογοτεχνίας, του παιδαγωγικού υλικού και των εκπαιδευτικών παιχνιδιών καθώς και στην κατανόηση και στη διαχείριση των σχέσεων ανταγωνισμού, συμπληρωματικότητας ή
αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο παιδικό βιβλίο − έντυπο και τις νέες τεχνολογίες στο σύγχρονο
μαθησιακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Οι απόφοιτοι/ες του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να εργαστούν για την αξιοποίηση του εξωσχολικού βιβλίου
στο σχολείο, για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, για το σχεδιασμό της παραγωγής και της
αξιοποίησης παλαιότερων και νεότερων τύπων παιδαγωγικού υλικού, αλλά και για την αρμονική
συνύπαρξη του βιβλίου − εντύπου με τις νέες τεχνολογίες και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης
στην εκπαίδευση.
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται: α) η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα που διακρίνονται σε πέντε (5) μαθήματα κορμού κατά το Α’ εξάμηνο και πέντε (5) μαθήματα κατεύθυνσης κατά το Β’ εξάμηνο και β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά το Γ’ εξάμηνο.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών και αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής, του αυτού ή συναφούς με το Π.Μ.Σ. γνωστικού αντικειμένου.
Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, του αυτού ή
συναφούς με το Π.Μ.Σ. γνωστικού αντικειμένου, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις
υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.
Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία
(3) εξάμηνα με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δώδεκα (12) τρίωρα διδασκαλίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται κατά κύκλους (modules) όπου συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και
αργίες, για την υποβοήθηση μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών που έχουν παράλληλη
επαγγελματική απασχόληση και μετακινούνται από άλλες περιοχές της χώρας. Μέρος του
εκπαιδευτικού έργου (έως και 50%) του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται αξιοποιώντας μεθόδους σύγχρονης
εκπαίδευσης με χρήση ψηφιακών μέσων, στο πλαίσιο των κανόνων της επιστήμης και της
τεχνολογίας.
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.400€ συνολικά για
όλο το πρόγραμμα, τα οποία θα καταβάλλονται τμηματικά.
Η 1η δόση ύψους 500€ καταβάλλεται εντός 15 ημερών μετά την τελική ανακοίνωση των εισακτέων. Η
2η δόση ύψους 500€ καταβάλλεται κατά την εγγραφή στο α’ εξάμηνο, η 3η δόση 500€ τον Δεκέμβριο
(1η μέχρι 31η Δεκεμβρίου), η 4η δόση 500€ τον Μάρτιο (1η μέχρι 31η Μαρτίου) και η 5η δόση 400€
καταβάλλεται τον Σεπτέμβριο (1η μέχρι 30ή Σεπτεμβρίου) με την έναρξη του τελευταίου εξαμήνου. Σε
περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη
καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή
οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το
εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα
με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η
απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.
Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό
του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.
Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από
αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.
Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που
συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν. 4485/17 τα
εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ.
έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος.
Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα
από την εγγραφή των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία
περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.
Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.
Στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες παρέχεται αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του
Ιδρύματος. Λεπτομέρειες περιέχονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ., που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (https://pms-pvpy.aegean.gr/ )
Η επιλογή των εισακτέων που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται με εξετάσεις στο
μάθημα «Παιδικό Βιβλίο, Πρόσληψη και Διδακτική του». Για το μάθημα αυτό δίδεται εξεταστέα ύλη
(βλέπε παράρτημα).
Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο τo Σάββατο 27 Μαΐου 2023. Η ακριβής ώρα καθώς
και η αίθουσα διεξαγωγής της εξέτασης θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στους/στις υποψηφίους/ες
από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι και την Κυριακή 14 Μαΐου 2023 και ώρα 23:59.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/
μέχρι την Κυριακή 14 Μαΐου 2023 και ώρα 23:59 αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που
περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf
Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά:

 1. Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από δήλωση σκοπού και κινήτρων για
  μεταπτυχιακές σπουδές.
 3. Φωτοτυπία Πτυχίου/Διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών (σε περίπτωση
  τελειόφοιτου/της απαιτείται η προσκόμιση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Σπουδών έως την
  περίοδο των εγγραφών). Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να
  προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (παρ. 7, άρθρο 34 του Ν.
  4485/17).
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δύο όψεων) ή διαβατηρίου.
 6. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης (επίπεδο Β2) ξένων γλωσσών (αγγλικής ή γαλλικής ή
  γερμανικής).
 7. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  Η τεκμηρίωση της καλής γνώσης ξένων γλωσσών και της επαρκούς γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών αποδεικνύεται με τίτλους σπουδών και πιστοποιητικά που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  Όσοι/ες από τους/τις υποψηφίους/ες δεν έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά γνώσης της ξένης
  γλώσσας εξετάζονται στην ξένη γλώσσα σε επιστημονικό κείμενο.
  Όσοι/ες από τους/τις υποψηφίους/ες δεν έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Η/Υ εξετάζονται στο μάθημα «Στοιχεία πληροφορικής».
  Η εξέταση στην ξένη γλώσσα όπως και η εξέταση στο μάθημα «Στοιχεία πληροφορικής» θα
  πραγματοποιηθούν τo Σάββατο 27 Μαΐου 2023 πριν τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων σε ώρες και αίθουσες που θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στους/στις υποψηφίους/ες από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
  Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό», (τηλ. επικοινωνίας 22410-99115 (καθημερινά 13:00 – 15:00), ή στο email Rhodes_PMS_Book@aegean.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://www.pse.aegean.gr/pms-pvpy/index.htm).