Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθ. 9η/21-2-2023 συνεδρίασή της αποφάσισε την εισαγωγή υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΠΔΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το ΠΔΣ αφορά τις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» και το πλαίσιο λειτουργίας του έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 3132/31-7-2018.

1. Σκοπός ΠΔΣ
Το ΠΔΣ αποσκοπεί στη διεξαγωγή σύγχρονης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο των «Επιστημών της Εκπαίδευσης».

2. Δικαίωμα υποβολής φακέλου υποψηφιότητας για το ΠΔΣ
Δικαίωμα υποβολής φακέλου υποψηφιότητας για το ΠΔΣ έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχιούχοι ομοταγών Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, οι οποίοι/ες έχουν ήδη αποκτήσει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε Πανεπιστημιακό Τμήμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ), ή έχουν αποκτήσει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 4957/2022.

3. Φάκελος υποψηφιότητας: αίτηση και δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής στο ΠΔΣ συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

  •  Βιογραφικό σημείωμα
  •  Αντίγραφο Πτυχίου
  •  Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • Πτυχιακή ή διπλωματική εργασία προπτυχιακών σπουδών (εάν υπάρχει)
  •  Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακών σπουδών
  •  Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο (εάν υπάρχει)
  •  Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της αγγλικής
  • Προσχέδιο της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής στο οποίο παρουσιάζονται η προβληματική, οι στόχοι και η προτεινόμενη μεθοδολογία (εάν οι υποψήφιοι/ες δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, η γλώσσα συγγραφής μπορεί να είναι η αγγλική ή η γαλλική)
  • Επιστολή πρόθεσης επίβλεψης της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που έχει δικαίωμα επίβλεψης.

4. Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας
Οι υποψήφιοι/ες, από 24-2-2023 έως 17-3-2023, πρέπει:

(α) να υποβάλουν υποχρεωτικά τον φάκελο* υποψηφιότητάς τους στην διαδικτυακή πύλη εδώ

και (β) να τον αποστείλουν ταχυδρομικά στην εξής διεύθυνση: «Γραμματεία ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο-Πάτρα».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι/ες μπορούν κατά την περίοδο υποβολής φακέλων υποψηφιότητας για το ΠΔΣ να καλούν τη Γραμματεία καθημερινά 9.00-13.00 (κ. Σούζα: 2610-969828, 2610-969310).

*Τα αρχεία θα πρέπει να έχουν αρίθμηση και όνομα σύμφωνα με τη λίστα των δικαιολογητικών (π.χ. «1_Βιογραφικό», «2_Πτυχίο», «3_ΔΜΣ», κ.ο.κ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2023-prokiryxi-theseon-ypopsifion-didaktoron-sto-tmima-epistimon-tis-ekpaideusis-kai-tis-agogis-stin-prosholik,2203