Πανεπιστήμιο Κρήτης: Υποψήφιοι διδάκτορες στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών.

Θεματικές περιοχές:

 • Αρχιτεκτονική Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
 • Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες
 • Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
 • Υπολογιστική και Γνωσιακή  Όραση, και Ρομποτική
 • Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων
 • Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία
 • Τεχνολογία Πολυμέσων

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν στο σύστημα και τα παρακάτω δικαιολογητικά: (Προσοχή τα αρχεία που θα υποβληθούν πρέπει να είναι αρχεία τύπου pdf μεγέθους έως 2ΜΒ και συνολικό μέγεθος αρχείων έως 20ΜΒ):

 • Κατάλογος μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος ( Αίτηση Μέρος 2 ΔΔ )
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά
 • Αντίγραφα εργασιών ή εκτενής περιγραφή τους
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου
 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων ως προσχέδιο διδακτορικής διατριβής (Εντυπο ΔΔ)
 • Τουλάχιστον τρεις συστατικές επιστολές (Εντυπο Συστατικής Επιστολής ΔΔ). Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν απ’ ευθείας από τον συντάκτη στην διεύθυνση: admissions@csd.uoc.gr. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στους υποψηφίους σε καμία περίπτωση, είτε πριν είτε μετά την ενδεχόμενη εισδοχή τους
 • Εάν ο τίτλος δεύτερου κύκλου σπουδών προέρχεται από ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 • Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία που κρίνουν οι υποψήφιοι ότι θα βοηθήσουν στην πληρέστερη αξιολόγηση της αίτησης τους

Για τη Φωτογραφία που περιλαμβάνεται στην αίτηση: Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg, μέγιστο μέγεθος: 2MB και διαστάσεις: 200px x 200px

Αν η αίτηση γίνει δεκτή, απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στο ΠΜΣ είναι η προσκόμιση επισήμου αντιγράφου του πτυχίου ή ισότιμου πιστοποιητικού σπουδών και όλων των υπόλοιπων δικαιολογητικών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 2810 393592 ή στείλτε μήνυμα στο e-mail: pgram@csd.uoc.gr