ΕΚΚΕ: Εμπειρογνώμονας Μεταναστευτικής Πολιτικής

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «De-centring the Study of Migrant Returns
and Readmission Policies in Europe and Beyond (GAPs)” που χρηματοδοτείται από
το EUROPEAN COMMISSION – HORIZON-CL2-2022- TRANSFORMATIONS01, European Research Executive Agency, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση
μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους,
σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
ΘΕΣΗ
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης προκηρύσσεται μια (1) θέση έκτακτου
προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών με
σύμβαση μίσθωσης έργου. Ειδικότερα, θα πληρωθεί μια (1) θέση με ειδικότητα
Εμπειρογνώμονα Μεταναστευτικής Πολιτικής.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ
Εμπειρογνώμονα Μεταναστευτικής Πολιτικής:

 • Συλλογή δεδομένων, διεξαγωγή συστηματικής αποτίμησης και συγγραφή αναφοράς
  (country dossier) για το εθνικό νομικό πλαίσιο σχετικά με όλες τις μορφές
  επιστροφής μεταναστών/τριών.
 • Προετοιμασία κανόνων δεοντολογίας για τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου (ενδεικτικά:
  κατάρτιση εντύπων συναίνεσης, σχεδιασμός κανόνων προστασίας προσωπικών
  δεδομένων, σύνταξη οδηγών).
  ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της
  χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 1. Πτυχίο Νομικής ή Κοινωνικών Επιστημών.
 2. Μεταπτυχιακός ή/και Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο
  συναφές με τη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ ή κράτους-μέλους.
 3. Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής ή/και
  των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 4. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής.
  ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  • Προηγούμενη εμπειρία σε θέματα προστασίας δεδομένων, δεοντολογίας
   και συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των
   Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.
  • Τεκμηριωμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και αξιολόγηση ερευνητικών
   προγραμμάτων.
  • Συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και εισηγήσεις σε συνέδρια.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση t.boutziori@ekke.gr (με κοινοποίηση στο e-mail: gkandyli@ekke.gr
μέχρι και την Δευτέρα 01/3/2023 και ώρα 14.30.