Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία (2023-2024)

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία.

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί βάσει της επανίδρυσής του (ΦΕΚ 647/τεύχος Β’/15.02.2022) και της απόφασης της Συγκλήτου αρ. 1/ 13-01-2022 Θέμα 6 έγκρισης του Κανονισμού του.

Με την προκήρυξη αυτή, καλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να υποβάλουν αιτήσεις για φοίτηση στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητριών/ών, κατ’ έτος, για το ΠΜΣ ορίζεται σε είκοσι πέντε (25). Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34, του Nόμου 4485/2017, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 7 του ΦΕΚ 647/τεύχος Β’/15.02.2022 για την επανίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ.

Το ΠΜΣ οργανώνεται σε δύο ειδικεύσεις:

– Ειδίκευση Α: Διαχείριση Υλικού και Συστημάτων Πληροφόρησης σε ΒΑΜ

– Ειδίκευση Β: Διαχείριση Δεδομένων σε ΒΑΜ

Ο ελάχιστος αριθμός, προκειμένου να πραγματοποιηθεί κάθε Ειδίκευση, είναι επτά (7) επιτυχούσες/όντες εγγεγραμμένες/οι φοιτήτριες/ές.

Για την κάθε Ειδίκευση που προσφέρει το ΠΜΣ, τα μαθήματα που οφείλουν να παρακολουθήσουν οι φοιτήτριες/ές, δείτε εδώ.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι τα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας. Αντίστοιχα, η μέγιστη χρονική διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τις/τους φοιτήτριες/ές Μερικής Φοίτησης

Το Πρόγραμμα του ΠΜΣ περιλαμβάνει δύο (2) σεμιναριακά μαθήματα και τέσσερα (4) μαθήματα στο πρώτο εξάμηνο, τέσσερα (4) μαθήματα στο δεύτερο εξάμηνο και τη διπλωματική εργασία στο τρίτο εξάμηνο.

Το 40% των μαθημάτων διεξάγονται δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατά τις απογευματινές-βραδινές ώρες. Το υπόλοιπο 60% των μαθημάτων θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, με τη χρήση των υποδομών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μαθήματα, για όσους επιλεγούν με βάση την παρούσα προκήρυξη, θα ξεκινήσουν το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 και συγκεκριμένα εντός του Οκτωβρίου του 2023.

Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται συνολικά σε 1800 €, τα οποία καταβάλλονται τμηματικά σε τρεις (3) δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Τρόπος επιλογής – Ηλεκτρονική αίτηση – Εξετάσεις – Συνέντευξη

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή Ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Υποψήφιες/οι μπορεί να είναι και τελειόφοιτες/οι των ανωτέρω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των μαθημάτων τους από το οικείο Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι το πέρας των εγγραφών στο ΠΜΣ.

Ο τρόπος εισαγωγής αποτελεί συνδυασμό: α. των κριτηρίων εισαγωγής (30%), β. της γραπτής εξέτασης (40%) και γ. της συνέντευξης (30%).

Αρχικά οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση εδώ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 έως και την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 και ώρα 3:00 μ.μ.

Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, αποκλειστικά μέσω υποβολής αιτήματος στην υπηρεσία e-Γραμματεία από την ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς και από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokiryksi/panepistimio-dytikis-attikis-diaheirisi-pliroforion-se-vivliothikes-arheia-mouseia,1711