Θέσεις εργασίας στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Αρχής, που εδρεύει στο Νομό Αττικής και συγκεκριμένα στο Δήμο Αθηναίων, ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (info@gamingcommission.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κεντρικό Πρωτόκολλο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, Αχαρνών 17 & πλατεία Μαυροκορδάτου, Αθήνα ΤΚ. 104 38 τηλ 211-1075000.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 08.02.2023 έως και την Παρασκευή 17.02.2023.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (8μήνες) στο site της Ε.Ε.Ε.Π.

Δείτε εδώ την Αίτηση Υποψηφιότητας.

Δείτε εδώ και εδώ τα Παρατήματα του ΑΣΕΠ και εδώ την ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Πληροφορίες θα δίδονται στα τηλέφωνα: 211-1075032 (κ. Γιαννίκου) και 211-1075013 (κ. Χαλούλου).

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea2022/8eseis-ergasias-sthn-epitroph-epopteias-kai-elegxoy-paigniwn-eee/