Διδάσκοντες/ουσες στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην αριθμ. 7η/26-1-2023 συνεδρίασή της, αποφάσισε Την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εδρεύει στην πόλη του Βόλου, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και για την διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

 1. Εκμάθηση λογισμικών ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.
  Το μάθημα θα διδάσκεται 3 ώρες/εβδομάδα και το διδακτικό έργο περιλαμβάνει την αυτοδύναμη
  διδασκαλία του μαθήματος και τη διεξαγωγή εργαστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων.
 1. Λεξιλόγιο: Θεωρία και διδασκαλία.
  Το μάθημα θα διδάσκεται 3 ώρες/εβδομάδα και το διδακτικό έργο περιλαμβάνει την αυτοδύναμη
  διδασκαλία του μαθήματος.
  Οι επιλεγέντες, επιστήμονες οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, θα
  απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με δυνατότητα ανανέωσης κατ΄ ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχόμενων ακαδημαϊκών εξάμηνων ή τριών (3) συνεχόμενων ακαδημαϊκών ετών. Το κόστος της πρόσληψης θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το οικονομικό έτος 2023 κατόπιν έκτακτης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (αρχεία pdf) τη σχετική αίτηση με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στη
Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος, δηλ. από 03/02/2023 έως και
12/02/2023
στην ηλεκτρονική διεύθυνση g-pre@uth.gr της Γραμματείας του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος, τηλ. 24210-74897, e-mail: gpre@uth.gr, Αρμόδια κα Α. Κοντοκώστα).

Πηγή: https://socialpolicy.gr/2023/02/%ce%b4%ce%b9%ce%b4%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%bc.html