20 θέσεις Συνεντευκτών/τριών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση μέχρι είκοσι «20» θέσεων Συνεντευκτών, έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ» και κωδικό MIS 5075034 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

ΘΕΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται μέχρι «20» θέσεις έκτακτου προσωπικού
που θα απασχοληθούν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου.
Αναλυτική περιγραφή των θέσεων με τον αντίστοιχο κωδικό κάθε θέσης παρατίθεται στον Πίνακα
του Παραρτήματος Ι.


ΑΜΟΙΒΕΣ
Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος προβλέπεται στο ποσό των 10,00€ ανά συμπληρωμένο
ερωτηματολόγιο, περιλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του έργου. Στο προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη παρακράτηση και επιβάρυνση υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η κατά νόμο προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά του Δικαιούχου/ασφαλισμένου και εργοδότη, εφόσον απαιτείται. Η αμοιβή θα καταβάλλεται από το ΕΜΠ με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών είτε με τίτλο κτήσης, υπό τον όρο της προηγούμενης καταβολής της χρηματοδότησης του έργου από τον χρηματοδότη στο ΕΜΠ. Σημειώνεται ότι η αμοιβή υπόκειται υποχρεωτικά σε ΦΠΑ εκτός από περιπτώσεις απαλλαγής μικρών επιχειρήσεων.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται :από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως 30/06/2023
Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.
ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Θέση: Είκοσι άτομα- Συνεντευκτές
Κωδικός Θέσης: ΣΥΝ.
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού, Οικονομολόγου, Κοινωνικού Επιστήμονα, Μαθηματικού, Στατιστικού,
  απόφοιτου Σχολών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών επιστημών της ημεδαπής ή της
  αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 2. Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι «13-02-2023» και ώρα «15:00».
Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 13/02/2023 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ


Στο Φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται:

 1. Η ένδειξη για το Έργο: «Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων
  ΕΜΠ»
  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών
  Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Καθ. Γκιντίδη Δρόσο.
 2. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 7300/03-02-2023 και ο κωδικός
  της θέσης.
 3. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Πασπαλιάρη Ελένη, τηλ. +30-210-7721089, ώρες 10:00 – 13:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση career@central.ntua.gr.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ