Εισαγωγή στην Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (SPSS) – Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΑΠ

Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το μάθημα δωρεάν. Εφόσον επιθυμείτε με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος να λάβετε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) μπορείτε να υποβάλετε την αντίστοιχη αίτηση επιλέγοντας: Απόκτηση Πιστοποιητικού.

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την ολοκλήρωση του μαθήματος, δηλαδή μέχρι τις 27 Μαρτίου 2023.

Σχετικά με το μάθημα

Το μάθημα αναφέρεται στις βασικές αρχές που διέπουν τη στατιστική. Δίνεται έμφαση τόσο στην περιγραφική όσο και στην επαγωγική στατιστική. Παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι μεταβλητών που ενδέχεται να συναντήσουμε και οι αντίστοιχοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να τους περιγράψουμε. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύνηση σχέσεων μεταξύ μεταβλητών και στις βασικές μεθόδους στατιστικής ανάλυσης όπως είναι:

•    τα διαστήματα εμπιστοσύνης

•    οι έλεγχοι υποθέσεων (ανεξαρτησίας χ^2, t-test κλπ.)

•    η ανάλυση διακύμανσης και ανάλυση παλινδρόμησης

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση του λογισμικού SPSS, σε κοινά λάθη που εμφανίζονται συχνά σε στατιστικές αναλύσεις και στην έννοια της αβεβαιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες – εγγραφές : https://coursity.gr/courses/course-v1:EAP+StatAnal+2023_T1/about