Διαχειριστή Προγραμμάτων – Αθήνα –  ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ

Κάλυψη θέσης Διαχειριστή Προγραμμάτων (Programme Manager) 

Η θέση απευθύνεται σε έμπειρο/η διαχειριστή/ρια προγραμμάτων, που θα αναλάβει σε συνεργασία με τη Διοίκηση, το συντονισμό και την εποπτεία προγραμμάτων που υλοποιεί η ΜΕΤΑδραση στο πλαίσιο των Τομέων Δραστηριοτήτων και εξειδίκευσής της.  

Η ΜΕΤΑδραση είναι μία βραβευμένη για το έργο της Ανθρωπιστική Οργάνωση που επιδιώκει με τις δράσεις της να καλύψει κρίσιμα κενά στην υποδοχή και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Από το 2010 που ιδρύθηκε, έχει αναπτύξει πρωτοπόρες δράσεις, οι οποίες εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς: της διερμηνείας και της κοινωνικής διαμεσολάβησης, της προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων και των άστεγων ανηλίκων, της υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, της εκπαίδευσης και της ένταξης.

 

Καθήκοντα θέσης: 

 • Συντονισμός, διαχείριση και παρακολούθηση των προγραμμάτων, σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους υλοποίησης (project managers) των επιμέρους έργων από τα Τμήματα Δραστηριοτήτων
 • Συντονισμός, υποστήριξη και καθοδήγηση των Υπευθύνων υλοποίησης και οικονομικής διαχείρισης του έργου, με στόχο την ορθολογική διαχείριση πτυχών της χρηματοδότησης,  παρακολούθησης της απορρόφησης, αναμόρφωσης του συμφωνηθέντος προϋπολογισμού και των όρων υλοποίησης
 • Συντονισμός της προετοιμασίας των αναφορών παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και διασφάλιση της έγκαιρης και προσήκουσας υποβολής τους προς τους χρηματοδότες
 • Προετοιμασία και ανάπτυξη προτάσεων σε συνεργασία με τη διοίκηση, για τη χρηματοδότηση υφιστάμενων καθώς και νέων δράσεων βάσει των αναγκών που αντιμετωπίζονται στην ομάδα-στόχο
 • Διαχείριση των συμβάσεων επιχορήγησης ή/και ανάθεσης έργου, καθώς και επικοινωνία, συναντήσεις, επαφές με τους εταίρους ή και χρηματοδότες, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της χρηματοδότησης ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση και μετεξέλιξη της συνεργασίας
 • Εισηγήσεις προς το Δ.Σ. για ανανέωση, αναμόρφωση ή παράταση των προγραμματικών συμβάσεων.
 • Συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Οργάνωσης για την προετοιμασία όλου του απαραίτητου υποστηρικτικού υλικού σε περιπτώσεις ελέγχων συνεργαζόμενων φορέων, χρηματοδοτών, ή διαχειριστικής αρχής
 • Επικοινωνία με χρηματοδότες και άλλους φορείς για τη διασφάλιση καλής συνεργασίας και συντονισμού
 • Δημιουργία και διατήρηση καλών σχέσεων με άλλους φορείς στο πεδίο (κρατικούς, διακρατικούς, διεθνείς και μη-κυβερνητικούς)
 • Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, εκδηλώσεις, σεμινάρια και συνέδρια όταν σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο/ρόλο της θέσης
 • Επίλυση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση των έργων και σχεδιασμός των εκάστοτε διορθωτικών κινήσεων

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε σχετικό τομέα 
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ΜΚΟ ή διεθνή οργανισμό με αντικείμενο τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες
 • Άριστη γνώση υποβολής ευρωπαϊκών προγραμμάτων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ
 • Τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων, κατά προτίμηση με αντικείμενο τη διαχείριση ανθρωπιστικών κρίσεων άλλως -ει δυνατόν- προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας 
 • Ευχέρεια στη σύνταξη, διαχείριση και παρακολούθηση απορρόφησης προϋπολογισμών έργων υλοποιούμενων στα πλαίσια συμφωνιών επιδότησης 
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο μητρικής (προφορικά και γραπτά) και ικανότητα σύνταξης απαιτητικών κειμένων με τεχνικούς όρους και σύνθετη δομή 
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (κατ’ ελάχιστον MS Office & internet skills) 
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στην επικοινωνία και τη διαχείριση ομάδων 
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων/έκτακτων περιστατικών 
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και δημιουργικότητα  

 

Child Safeguarding Policy: level 4

Υποβολή δικαιολογητικών: 
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και μία επιστολή ενδιαφέροντος μέσω email στο hr@metadrasi.org, με ένδειξη στο θέμα «Programme Manager Αθήνα 2023» έως τις 10/2/2023.

 

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.

Πηγή : https://metadrasi.org/%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9-programme-manager-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1/