Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στην αριθ. 9/16-12-2022 συνεδρίασή της αποφάσισε να δέχεται υποψηφιότητες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφονται στη παρακάτω πρόσκληση.

Υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν όσοι/ες ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στις ακόλουθες θεματικές περιοχές, όπως έχουν προταθεί από τους Καθηγητές του Τμήματος:

 • Ερευνητική Περιοχή Επιβλέπων Καθηγητής Στοιχεία Επικοινωνίας Τεχνολογίες εξοικονόμησης πόρων αγροτικών καλλιεργειών και προσαρμογής πρωτογενούς τομέα στην κλιματική αλλαγή
  Γεώργιος Συλαίος gsylaios@env.duth.gr 25410-79398, 25410- 79743
 • Power Supply Systems based on Renewable Energy Sources
 • Energy storage systems for renewable energy power sector
  Κωνσταντίνος Ελμασίδης kelmasid@env.duth.gr
 • Tηλεπισκοπικές μεθόδοι και δορυφορικά δεδομένα στη διαχείριση υδατικών πόρων
 • Χρήση μηχανικής μάθησης για την προσομοίωση και την πρόβλεψη πλημμυρών
 • Χρήση υπερυπολογιστών για την προσομοίωση και την πρόβλεψη πλημμυρών
 • Εκτίμηση τριβών πυθμένα κατά τη ροή σε ποταμό με τη χρήση αριθμητικών μοντέλων σε διάφορες κλίμακες
 • Η συμβολή των πλημμυρών στο σύμπλοκο νερόενέργεια-τροφή (water-energy-food nexus)
 • Η επίδραση των ποιοτικών παραμέτρων του νερού κατά τη διάρκεια της πλημμύρας και λύσεις βασισμένες σε φυσικές διεργασίες (nature-based solutions)
 • Δυνητική συμβολή της των γεωθερμικών πεδίων της Θράκης στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας
 • Περιβαλλοντική αξιολόγηση κατασκευών
 • Υπαίθριοι χώροι – θερμική νησίδα, νέα υλικά – και ενέργεια στο αστικό περιβάλλον
 • Ενέργεια (ΕΕ ή/και ΑΠΕ) στο δομημένο περιβάλλον
  Αργυρώ Δημούδη adimoudi@env.duth.gr
 • Μελέτη του κλίματος και της ρύπανσης στην περιοχή της Θράκης με συνδυασμό επίγειων και δορυφορικών δεδομένων
 • Έρευνα της επίδρασης του ήχου στα αιωρούμενα σωματίδια και τα σταγονίδια των νεφών
 • Διερεύνηση της ρύπανσης και των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με συνδυασμό επίγειων και δορυφορικών δεδομένων
  Κων/νος Κουρτίδης 25410-79383 kourtidi@env.duth.gr
 • Στρατηγικά πλάνα μείωσης εκπομπών άνθρακα
  Σταμάτης Ζώρας szoras@env.duth.gr
 • Παραγωγή Υδρογόνου μέσω της φωτοκαταλυτικής διεργασίας
 • Φωτοκαταλυτική διάσπαση οργανικών ρύπων στην υδατική φάση
 • Ανάπτυξη καινοτόμων νανο-υλικών για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές
  Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης kochristo@env.duth.gr
 • Περιβαλλοντικό αποτύπωμα διαχείρισης κλωστοϋφαντουργικών αποβλήτων
 • Περιβαλλοντικό αποτύπωμα παραγωγής και διαχείρισης βιοπλαστικών συσκευασιών
 • Περιβαλλοντικό αποτύπωμα διαχείρισης τροφικών υπολειμμάτων και απορριμματικής βιομάζας σε διαφορετικές κλίμακες
 • Μελέτη επίδρασης σύστασης απορριμματικών βιοπλαστικών στην βιοαποδόμησή τους
  Δ. Κομίλης dkomilis@env.duth.gr
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληοροφριών και Κλιματική Αλλαγή (GIS and Climate change)
 • Γεωχωρικές εφαρμογές web (Web based geospatial services)
 • Εφαρμογές περιβαλλοντικής παρακολούθησης στους φυσικούς πόρους: δάση, αγροτικές εκτάσεις, εδάφη, υδάτινοι πόροι, κοιτάσματα, δομημένο περιβάλλον (Applied Earth Observation and Geoinformation on natural resources: forests, agricultural land, soils, water resources, mineral deposits, built environment)
 • Εφαρμογές περιβαλλοντικής παρακολούθησης για εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: αλλαγές κάλυψης γης, υποβάθμιση γαιών, βιοποικιλότητα, βιομηχανική ρύπανση, φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί, πλημμύρες, ξηρασίες, κατολισθήσεις. (Applied Earth Observation and Geoinformation on environmental impacts: land changes, land degradation, biodiversity, industrial pollution, natural hazards such as earthquakes, droughts floods and landslides)
  Αλεξάνδρα Γκεμιτζή (Καθ.) agkemitz@env.duth.gr
 • Ανάπτυξη τεχνολογιών για την αξιοποίηση αποβλήτων και βιομάζας προς παραγωγή ενέργειας και χρήσιμων προϊόντων \
  Αικατερίνη Σταματελάτου astamat@env.duth.gr
 • Χημική σύσταση των ατμοσφαιρικών σωματιδίων στην Ξάνθη
 • Αριθμός και κατανομές μεγέθους των ατμοσφαιρικών νανοσωματιδίων στην ατμόσφαιρα της Ξάνθης
  Ευαγγελία Κωστενίδου ekosteni@env.duth.gr
 • Προσομοίωση υπόγειων υδατικών πόρων
  Μουτσόπουλος Κων/νος kmoutso@env.duth.gr
 • Βιοεπεξεργασία και βιοτεχνολογικές εφαρμογές
 • Βιοποικιλότητα φυσικών και τεχνικών ενδιαιτημάτων
  Ντούγιας Σπυρίδων sntougia@env.duth.gr
 • Διερεύνηση Τεχνικών Καταγραφής Εταιρικών Πληροφοριών σχετικά με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνησης (ESG)
 • Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Καταγραφής της Επίδοσης των Επιχειρήσεων στην Κυκλική Οικονομία
  Νικολάου Ιωάννης inikol@env.duth.gr

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση*
2. Προσχέδιο έρευνας κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής
3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
4. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή αναγνωρισμένου προπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών,
5. Αντίγραφο μεταπτυχιακών σπουδών ή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών,
6. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής επιπέδου B2, όπως καθορίζεται από το ΑΣΕΠ,
7. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επαγγελματικής ή ερευνητικής απασχόλησης,
8. Αντίγραφα τυχόν δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων.
9. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
10. Δύο Συστατικές Επιστολές**

* τα δικαιολογητικά 1 έως και 9 υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά και σε μορφή pdf στο email της του Πρωτοκόλλου Γραμματείας Τμήματος: protocol@env.duth.gr
** οι συστατικές επιστολές θα αποστέλλονται στην Γραμματεία μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στην ταχυδρομική διεύθυνση:

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών»
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος
Βας. Σοφίας 12
Ξάνθη 67132
τηλ. 25410-79110

Η διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής αναλύεται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 258/01-02-2018 τ.Β΄).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΔΔ_ΧΕΙΜ 2022.pdf

ΑΙΤΗΣΗ: ΑΙΤΗΣΗ Δ.Δ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: ΦΕΚ-Κανονισμού-Εκπόνησης-ΔΔ_1-2-2018

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-to-programma-didaktorikon-spoudon-tou-tmimatos-mihanikon-perivallontos-t,2148