Δωρεάν Εκπαιδευτικό Υλικό και Λογισμικό για εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής

Στο πλαίσιο του Έργου «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού και Εποπτικού Υλικού για μαθητές με Αναπηρίες» (ΕΣΠΑ 2007-2013), του γνωστού και με ευρεία αναγνωρισιμότητα στην εκπαιδευτική κοινότητα   «Προσβάσιμου», εντάσσεται και η «Διερεύνηση και καταγραφή του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού Ειδικής Αγωγής» (Υποέργο 1.2.1.)

To εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό που είναι αναρτημένο και διαθέσιμο δωρεάν στην ιστοσελίδα αυτή, αποσκοπεί στην ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής στο δύσκολο έργο τους. Αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες  ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με δυνατότητα εφαρμογής και χρήσης του σε όλους τους μαθητές.

Η ταξινόμηση του υλικού με βάση το είδος της αναπηρίας γίνεται για πρακτικούς κυρίως λόγους, χωρίς αυτό να σημαίνει πως το κάθε διακριτό εκπαιδευτικό λογισμικό ή υλικό απευθύνεται μόνο σε μια ομάδα-στόχο μαθητών και χωρίς να αποτελεί κριτήριο για μονοδιάστατη χρήση του υλικού.

Αντίθετα, προτείνεται η ευέλικτη αξιοποίησή του για όλους τους μαθητές με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή,  την παιδαγωγική αξιολόγηση και τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους διδακτικούς στόχους που ο κάθε εκπαιδευτικός ορίζει για τους μαθητές του. Για παράδειγμα, το προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό με βάση τη μέθοδο Easy to Read – Κείμενο για Όλους, μπορεί βέβαια να συνδέεται πρωτίστως με την εκπαίδευση μαθητών με νοητική αναπηρία αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί εξίσου χρηστικά και αποτελεσματικά και για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό κ.ά.  Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Δελφίνι» επίσης, παρότι αφορά στους μαθητές με αυτισμό, μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί  και σε μαθητές με νοητική αναπηρία, μαθησιακές δυσκολίες, κ.ά.

Στην ίδια λογική, όλο το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί αντίστοιχα με διαφορετικό τρόπο για όλους τους μαθητές.

Τέλος, αποσκοπώντας στη βελτίωση του υλικού και στην παροχή ολοένα και καλύτερων υποστηρικτικών υπηρεσιών, θα ήταν χαρά μας να μας ενημερώνετε για τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζετε κατά τη χρήση του υλικού. Πληροφορίες επικοινωνίας για αποστολή τυχόν προτάσεων χρήσης ή  βελτίωσης του υλικού, σχολίων, διδακτικών σεναρίων, κ.ά. μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θα βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό στον παρακάτω σύνδεσμο : https://prosvasimo.iep.edu.gr/el/ekpaideutiko-uliko