Θέσεις εργασίας στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας “Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Αγορά Εργασίας” και υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αθανάσιο Μιχιώτη.

Αναλυτικά οι θέσεις στην πλατφόρμα αιτήσεων : https://apps.eap.gr/elke_eap/web/index.php?r=call%2Findex