Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΔΙΟΔΟΣ» – ΠΕ Κοινωνιολογίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 590/24.01.2023 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης των Εξαρτήσεων στο Νότιο Αιγαίο» με Κωδικό ΟΠΣ 5050500 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

 

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», με κωδικό ΟΠΣ 5050500, Κωδικό Πράξης ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2020ΕΠ06710000 της ΣΑ ΕΠ0671 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» – Άξονας προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Δράσεις για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα» με έδρα την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Πηγή – προκήρυξη : https://www.okana.gr/el/prokiryxi/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-me-ap-59024012023-sto-plaisio-ylopoiisis-tis-praxis