ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 2 θέσεις στο αντικείμενο της Ωκεανογραφίας ή των Θαλάσσιων Βιοεπιστημών ή του Περιβάλλοντος & 1 στο αντικείμενο της Βιολογίας ή Βιοτεχνολογίας (Μυτιλήνη)

ΘΕΣΗ 1 – Ένας/ μία (1) συνεργάτης/ιδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στο αντικείμενο της Ωκεανογραφίας ή των Θαλασσίων Βιοεπιστημών ή του Περιβάλλοντος ή συναφούς ειδικότητας με μεταπτυχιακό τίτλο, με εμπειρία στη διεξαγωγή συστηματικών ανασκοπήσεων
 Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου Επιστημών της θάλασσας ή Περιβάλλοντος ή σε
άλλο συναφές αντικείμενο, Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής [απαιτούμενο, μέγιστη βαθμολογία: 15]
o Βαθμολογία σε δεκαβάθμια κλίμακα: 7.5 και άνω [15]
o Βαθμολογία σε δεκαβάθμια κλίμακα: 6.5 – 7.49 [10]
o Βαθμολογία σε δεκαβάθμια κλίμακα: 5.0 – 6.49 [05]
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής,
σχετικός με τις περιβαλλοντικές επιστήμες [απαιτούμενο]
 Γνώση Αγγλικών [απαιτούμενο, μέγιστη βαθμολογία: 15]
o Άριστη γνώση (Γ2/C2) [15]
o Πολύ Καλή γνώση (Γ1/C1) [10]
o Καλή γνώση (Β2) [απαιτούμενο, 05]
 Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και ανακοινώσεις σε επιστημονικά
Συνέδρια με αντικείμενο την συστηματική ανασκόπηση [μέγιστη βαθμολογία: 40]
o Από δύο (2) και άνω δημοσιεύσεις ή/και ανακοινώσεις [40]
o Μία (1) δημοσίευση ή/και ανακοίνωση [20]

ΘΕΣΗ 2 – Ένας/ μία (1) συνεργάτης/ιδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στο αντικείμενο της Ωκεανογραφίας ή των Θαλασσίων Βιοεπιστημών ή του Περιβάλλοντος ή συναφούς ειδικότητας, με εμπειρία στη διεξαγωγή συστηματικών ανασκοπήσεων
 Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου Επιστημών της θάλασσας ή Περιβάλλοντος ή σε άλλο συναφές αντικείμενο, Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής [απαιτούμενο, μέγιστη βαθμολογία: 30]
o Βαθμολογία σε δεκαβάθμια κλίμακα: 7.5 και άνω [30]
o Βαθμολογία σε δεκαβάθμια κλίμακα: 6.5 έως 7.49 [20]
o Βαθμολογία σε δεκαβάθμια κλίμακα: 5.0 έως 6.49 [10]
 Γνώση Αγγλικών [απαιτούμενο, μέγιστη βαθμολογία: 20]
o Άριστη γνώση (Γ2/C2) [20]
o Πολύ Καλή γνώση (Γ1/C1) [10]
o Καλή γνώση (Β2) [απαιτούμενο, 05]
 Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και ανακοινώσεις σε επιστημονικά
Συνέδρια με αντικείμενο την συστηματική ανασκόπηση [μέγιστη βαθμολογία: 20]
o Από δύο (2) και άνω δημοσιεύσεις ή/και ανακοινώσεις [20]
o Μία (1) δημοσίευση ή/και ανακοίνωση [10]

ΘΕΣΗ 3 – Ένας/ μία (1) συνεργάτης/ιδα Ερευνητής/τρία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στο αντικείμενο της Βιολογίας ή Βιοτεχνολογίας ή συναφούς ειδικότητας με μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο, με εμπειρία στην Μοριακή Βιολογία, Βιοχημεία
 Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, σχετικός με τη Γεωπονική Βιοτεχνολογία
[απαιτούμενο, μέγιστη βαθμολογία: 15]
o Βαθμολογία σε δεκαβάθμια κλίμακα: 7.5 και άνω [15]
o Βαθμολογία σε δεκαβάθμια κλίμακα: 6.5 – 7.49 [10]
o Βαθμολογία σε δεκαβάθμια κλίμακα: 5.0 – 6.49 [05]
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, σχετικός με την Γεωπονική Βιοτεχνολογία [απαιτούμενο]
 Διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, σχετικός με τις Γεωπονικές Επιστήμες συναφείς με την μελέτη μοριακών και βιοχημικών μηχανισμών σύνθετων μεταβολικών διεργασιών [Βαθμός: 10]
 Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε αντικείμενα της μεταγραφομικής και μεταβολομικής
ανάλυσης [Μέγιστη βαθμολογία: 15]
o Έντεκα (11) δημοσιεύσεις και άνω [15]
o Από έξι (6) έως και δέκα (10) δημοσιεύσεις [10]
o Έως και πέντε (5) δημοσιεύσεις [05]
 Ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία στη μελέτη των μοριακών και βιοχημικών μηχανισμών σύνθετων μεταβολικών διεργασιών και σε σύγχρονες τεχνικές μεταγραφομικής και μεταβολομικής ανάλυσης που να αποδεικνύεται μέσω σχετικής διπλωματικής/διδακτορικής διατριβής ή σχετικών συμβάσεων ερευνητικών υποτροφιών ή ερευνητικών προγραμμάτων [Μέγιστη βαθμολογία: 15]
o Εμπειρία από δύο (2) έτη και άνω [15]
o Εμπειρία έως και δύο (2) έτη [10]
 Δεξιότητες μοριακών αναλύσεων και χρήσης ειδικού εξοπλισμού (αποδεικνύεται από σχετικές
επιστημονικές δημοσιεύσεις) [Μέγιστη βαθμολογία: 15]
o Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), RACE-PCR και Real Time RT-qPCR
[10]
o Απομόνωση RNA και DNA και Σύνθεση cDNA [05]

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά πρόταση υποψηφιότητας, το αργότερο έως την Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023 23:59, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής:
https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/efa1405e-bde7-4cd3-8556-91776e25dded

Κείμενο πρόσκλησης εδώ