Διδάσκοντες/ουσες στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Για την περιγραφή και το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Σπουδών του Τμήματος: https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/5342/15449-odigosspoudon20222023.pdf

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 26/01/2023