Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παράταση υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο  Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς μέχρι τις 10/02/23.

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του προσκαλεί Υποψήφιους Διδάκτορες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ένα από τα παρακάτω θέματα, που αναφέρονται αναλυτικά εδώ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα έχουν όσοι/-ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Έχουν Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, που εμπίπτει σε γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»
  • Επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας πιστοποιημένη όπως ο Νόμος ορίζει ή πλήρεις σπουδές σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο σε αγγλόφωνο ίδρυμα της αλλοδαπής.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών που εμπίπτει σε γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση naf-secr@unipi.gr, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2023, την προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής -η οποία μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική, καθώς και τον/την προτεινόμενο/-η ως επιβλέποντα/-ουσα της Διδακτορικής Διατριβής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι.)
  • Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι.), καθώς και την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία.
  • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας. (πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλης γλώσσας εφ΄όσον υπάρχει).
  • Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής.
  • Ανάλυση ερευνητικών ενδιαφερόντων

Για όσους επιλεγούν κατ΄ αρχήν, είναι δυνατόν να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά.

Οι υπό προκήρυξη Διδακτορικές Σπουδές διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141/22-7-2022) και τον σχετικό Κανονισμό του Τμήματος

Για πρόσθετες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα προκήρυξη, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος (210 4142175)

Προκήρυξη