Παιδαγωγός-Κοινωνικός Φροντιστής – Παιδικό Χωριό SOS Βάρης – Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

Αναζητούμε

Παιδαγωγό-Κοινωνικό Φροντιστή

(1)

(Κωδικός Θέσης: ΠΑΙΔ1)

για τη στελέχωση του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης. Για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας https://sos-villages.gr/paidika-xoria-sos/

Περιγραφή ρόλου

Ο παιδαγωγός -κοινωνικός φροντιστής αποτελεί πρόσωπο αναφοράς και είναι συνυπεύθυνος, μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό φροντίδας, στα καθήκοντα της ανατροφής των παιδιών. Δημιουργεί συναισθηματική σύνδεση με τα παιδιά και έχει ζωτικό χώρο και παρουσία στο σπίτι που μεγαλώνουν, συμμετέχοντας ενεργά στη καθημερινότητα της ζωής των παιδιών. Αναλαμβάνει την παιδαγωγική υποστήριξη των παιδιών τόσο στο επίπεδο του σχεδιασμού και της συν διαμόρφωσης του ατομικού παιδαγωγικού πλάνου, όσο και στο πρακτικό επίπεδο της υλοποίησής του. Έχει σημαίνοντα ρόλο στη διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών που θα συνδράμουν θετικά στην ψυχική, πνευματική και κοινωνική ισορροπία και ανάπτυξη του παιδιού, ούτως ώστε να αποκτήσει τη απαραίτητη αυτοεκτίμηση.

Λεπτομέρειες

 • Τύπος απασχόλησης: Πλήρης
 • Έναρξη: Ιανουάριος 2022
 • Ωράριο εργασίας: 5ήμερο, 11:00 π.μ. – 19:00 μ.μ.
 • Χώρος εργασίας: Παιδικό Χωριό SOS Βάρης
 • Διάρκεια σύμβασης: Προοπτική αορίστου χρόνου

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών, ή Παιδαγωγικών σπουδών (π.χ. Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικών, Κοινωνικής Εργασίας) καθώς και τίτλοι σπουδών ειδικότητας Κοινωνικών Φροντιστών
 • Προϋπηρεσία σε δομές εξειδικευμένης φροντίδας παιδιών και εφήβων
 • Εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Δυνατότητα εργασιακής δέσμευσης για ικανό χρονικό διάστημα και ανάλογο της φύσεως του ρόλου
 • Ικανότητα κρίσης, με επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες σε υψηλό επίπεδο
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή δίπλωμα εξειδίκευσης (επιθυμητό)
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
 • Γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Πολιτικές προστασίας

Το Σωματείο εφαρμόζει τις εξής πολιτικές:

 • «Κώδικας Δεοντολογίας»
 • «Πολιτική Προστασίας Παιδιών»
 • «Πολιτική για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης»

Οι διαδικασίες πρόσληψης μεταξύ άλλων αξιολογούν την κατανόηση των ανωτέρω Πολιτικών από τον υποψήφιο και την ικανότητά του να δεσμευτεί σε αυτές καθώς και στις εν γένει αξίες των Παιδικών Χωριών SOS

Ως επιπλέον μέτρο πρόληψης παραβίασης των ανωτέρω Πολιτικών του Σωματείου οι υποψήφιοι οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, απαιτείται να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου καθώς και υπεύθυνη δήλωση πως δεν εκκρεμούν κατά βάρος τους ποινικές διώξεις.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση

έως την Τρίτη 31/01/2023, με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης (ΠΑΙΔ1) στο θέμα.

*Σημείωση: Παρακαλούμε η ονομασία του συνημμένου αρχείου στο οποίο εσωκλείεται το βιογραφικό σας να είναι στην εξής μορφή: ΟΝΟΜΑ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

**Λόγω του επείγοντος της θέσης το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα πρόσληψης και πριν την τελική ημερομηνία υποβολής. Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους υποψηφίους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A6%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82/5EA2C29E-5ACA-2783-DFC8-B3E59B5EF2E9