Στέλεχος Τμήματος Προσωπικού – Αττική – Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ)

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) καλεί τους ενδιαφερόμενους προς υποβολή βιογραφικού σημειώματος για την πρόσληψη ενός (1) στελέχους Τμήματος Προσωπικού.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο grammateia@epapsy.gr με την ένδειξη «HR» μέχρι και τις 20/01/2023.

 

Αρμοδιότητες

 • Αποτελεσματικός συντονισμός και διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών μισθοδοσίας (προσλήψεις, αποχωρήσεις, ασθένειες, άδειες, προγράμματα εργασίας κ.λπ.)
 • Προετοιμασία (συλλογή και επεξεργασία), έκδοση, έλεγχος και συμφωνία μισθοδοσίας, αρχείου προσωπικού και συμβάσεων εργασίας
 • Καθημερινή επαφή με το προσωπικό, ενημέρωση και παροχή απαντήσεων/διευκρινίσεων σε ερωτήματα των εργαζομένων σχετικά με εργασιακά θέματα
 • Συστηματική ενημέρωση της διοίκησης για αλλαγές της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και υποβολή προτάσεων για την άμεση και ορθή εφαρμογή των σχετικών νέων νόμων και διατάξεων
 • Διαμόρφωση της οργανωτικής δομής της εταιρείας, έλεγχος του ετήσιου προγραμματισμού στις ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με την αγορά εργασίας και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας όλων των δομών
 • Επικοινωνία και διαχείριση λοιπών θεμάτων και παροχών προσωπικού
 • Πραγματοποίηση συνεντεύξεων υποψηφίων, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους τμημάτων
 • Δημιουργία και διατήρηση μακροπρόθεσμων θετικών εργασιακών σχέσεων με υπαλλήλους και στελέχη. Διασφάλιση της εφαρμογής της στρατηγικής HR, διατηρώντας διάλογο με τους εργαζόμενους.

 

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ή σε συναφές αντικείμενο
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Γνώση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Γνώση διαδικασιών ΕΡΓΑΝΗ
 • Ευχέρεια στη χρήση της ελληνικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

 

Πρόσθετα προσόντα

 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα και αποτελεσματικά, να κατανοεί τις λειτουργίες και τις ανάγκες οργάνωσης του οργανισμού
 • Συμβουλευτικές δεξιότητες, πνεύμα διαπραγμάτευσης, επικοινωνίας, ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων και διαχείρισης χρόνου
 • Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού
 • Ισχυρές δεξιότητες πολλαπλών εργασιών, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων
 • Εμπιστευτικότητα, πνεύμα συνεργασίας, συλλογικότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Γνώσεις ενιαίου μισθολογίου

Διάρκεια Σύμβασης

Η σύμβαση είναι μισθωτής πλήρους απασχόλησης με 8ωρη εργασία

Περιοχή

Αττική

Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.

Πηγή : https://www.epapsy.gr/elementor-8890/