Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση σε θέσεις εργασίας Εντεταλμένων Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ    

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΤΚ: 54625                                          

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2310526150

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση σε θέσεις εργασίας Εντεταλμένων Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Περιοχές υλοποίησης: Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λέρος, Ορεστιάδα, Λάρισα, Κοζάνη, Κρήτη

Θέση Εντεταλμένου Επιτροπείας  

Κύρια Προσόντα

 • Πτυχίο ανθρωπιστικών ή νομικών ή κοινωνικών επιστημών ή δίπλωμα πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής των ίδιων επιστημονικών αντικειμένων
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της αγγλικής
 • Καλή γνώση Χειρισμού Η/Υ (MS Office)
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε θέσεις εργασίας που αφορούν υπηρεσίες σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, και ιδίως ασυνόδευτους ανήλικους νέους ή άλλα πρόσωπα αιτούντα διεθνούς προστασίας
 • Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ και διάθεση μεταφορικού μέσου

Επιθυμητά προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε εργασία παροχής υπηρεσιών σε εφήβους  
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες.
 • Γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων διεθνούς προστασίας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας ή η εξοικείωση με μία ή περισσότερες γλώσσες επικοινωνίας των ωφελούμενων (αραβικά, ουρντού, φαρσί, γαλλικά, ρώσικα)
 • Παροχή εθελοντικών υπηρεσιών σε κοινωφελείς δράσεις

Απαραίτητες δεξιότητες

 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων
 • Γνώση της διεθνούς συμβάσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διεθνούς συμβάσης δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και του εθνικού συστήματος (θεσμικού και υπηρεσιών) παιδικής προστασίας και δυνατότητα κατανόησης και εμπέδωσης της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας
 • Σεβασμός προς τη διαφορετικότητα
 • Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε επείγουσες υποθέσεις / ανάγκες του έργου
 • Δυνατότητα μετακίνησης στις περιοχές όπου υλοποιείται το πρόγραμμα

Καθήκοντα

Ο Εντεταλμένος Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων μεριμνά για την επιμέλεια των ασυνόδευτων ανηλίκων που έχει υπό τη φροντίδα του, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία και πάντοτε με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του κάθε παιδιού. Συγκεκριμένα:

 • Μεριμνά για την κάλυψη των βασικών αναγκών των ανηλίκων (στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση, διατροφή, ένδυση, συμμετοχή σε δραστηριότητες), σε συνεργασία με το φορέα ή το πρόσωπο που φιλοξενεί το κάθε παιδί και ασκεί την πραγματική του φροντίδα.
 • Δημιουργεί, από κοινού με το φορέα ή το πρόσωπο φιλοξενίας, πλάνο δράσεων για την ανάπτυξη και εξέλιξη του κάθε παιδιού – η γνώμη και οι επιθυμίες του ίδιου του παιδιού συνδιαμορφώνουν το πλάνο δράσεων, ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο ωριμότητάς του.
 • Συναντά τακτικά και διά ζώσης κάθε ανήλικο υπό την ευθύνη του, οικοδομώντας μία σχέση εμπιστοσύνης μέσω της οποίας θα παρακολουθεί την ανάπτυξή του και θα του παρέχει την κατάλληλη καθοδήγηση.
 • Διασφαλίζει καλή συνεργασία και συχνή (διά ζώσης και εξ αποστάσεως) επικοινωνία με το φορέα ή το πρόσωπο φιλοξενίας του ανηλίκου, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του φορέα ή του προσώπου αυτού προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε παιδιού και το καθεστώς φιλοξενίας του (κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, εποπτευόμενο διαμέρισμα ημιαυτόνομης διαβίωσης, ανάδοχη οικογένεια, πραγματική φροντίδα από συγγενικό πρόσωπο, κ.α.).
 • Εκπροσωπεί τον ασυνόδευτο ανήλικο σε κάθε νομική πράξη που τον αφορά (π.χ. αναλαμβάνει την υποβολή και παραλαβή εγγράφων εκ μέρους του ανηλίκου, παρίσταται σε δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες).
 • Συνδράμει τον ανήλικο στη διαχείριση περιουσιακών ζητημάτων, όπως η πρόσβαση σε παροχές κοινωνικής προστασίας και σε τραπεζικές υπηρεσίες.
 • Συμμετέχει στη διαμόρφωση του ατομικού σχεδίου δράσης του ανηλίκου, δίνοντας έμφαση και σε εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και ενταξιακές δραστηριότητες.
 • Προετοιμάζει τον ανήλικο για την ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση.
 • Αναδεικνύει εγκαίρως τυχόν προβλήματα ή επείγουσες ανάγκες των ανηλίκων και συμμετέχει στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών.
 • Διατηρεί και ενημερώνει τακτικά τον ατομικό φάκελο κάθε ανηλίκου.
 • Υποβάλλει γραπτές αναφορές προόδου.
 • Συμμετέχει σε εκπαιδεύσεις και επιμορφώσεις αναφορικά με το αντικείμενο του έργου.
 • Συμμετέχει σε ατομικές και ομαδικές συναντήσεις με την ομάδα διαχείρισης και συντονισμού του προγράμματος.

Πλαίσιο Εργασίας

Η εν λόγω θέση απασχόλησης είναι διάρκειας 12 μηνών και αφορά σε πρόγραμμα υλοποίησης του Εθνικού Συστήματος Επιτροπείας, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και δύναται σε μεταγενέστερο χρόνο, να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν έως τις 13/01/2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: arsis.guardianship@gmail.com  με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Εντεταλμένου Επιτροπείας», αναφέροντας υποχρεωτικά τη Γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης,)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 4. Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 5. Αποδεικτικό γνώσης χρήσης Η/Υ
 6. 1 τουλάχιστον συστατική επιστολή από προηγούμενο εργοδότη

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν online μέσω skype ή διά ζώσης.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των αναφερόμενων προσόντων, τα οποία θα πρέπει να προσκομισθούν.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ. Οι επιλεγόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να έχουν αιτηθεί αντίγραφο ποινικού μητρώου μέσω της εφαρμογής gov.gr κατά την αποστολή του βιογραφικού τους.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

Πηγή : https://arsis.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-g-277/