Υπεύθυνος Προγραμμάτων (Project Manager) – ΜΚΟ Αποστολή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για πρόσληψη

Υπεύθυνου Προγραμμάτων (Project Manager)

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, προκηρύσσει θέση υπεύθυνου προγραμμάτων (project manager), ο οποίος θα στελεχώσει τη Διεύθυνση Προγραμμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας του οργανισμού και θα απασχοληθεί με εξαρτημένη σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών: 16 Ιανουαρίου 2023

Κριτήρια

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ικανότητα:

 • αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε πολλαπλές προτεραιότητες συχνά υπό πίεση
 • ανταπόκρισης σε άμεσες και μακροχρόνιες καταληκτικές ημερομηνίες
 • υψηλό βαθμό ευελιξίας με δυνατότητα αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε προκλήσεις καθημερινής διαχείρισης
 • ανάληψης πρωτοβουλιών και υψηλού αισθήματος ευθύνης
 • ευχέρεια συνεργασίας και συλλογικής εργασίας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα τυπικά κριτήρια:

 • Επίπεδο Εκπαίδευσης

Απόφοιτος ΠΕ με έμφαση στις ανθρωπιστικές, κοινωνικές ή/και οικονομικές σπουδές της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής (βλ. Προϋποθέσεις). Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

 • Προϋπηρεσία

Τουλάχιστον δύο χρόνια εργασιακής εμπειρίας στην υποβολή (συγγραφή), υλοποίηση και συντονισμό-διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκών ή/και προγραμμάτων διεθνών οργανισμών). Θα συνεκτιμηθεί η εξοικείωση με το ΟΠΣ και την ιστοσελίδα – πλαίσια-προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 • Γλώσσες

Άριστη γραπτή και προφορική γνώση της αγγλικής γλώσσας

 • Γνώση Η/Υ

Άριστη γνώση/χρήση Η/Υ (θα συνεκτιμηθεί η πιστοποίηση) καθώς και αυξημένη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.

 • Συστατικές επιστολές

Θα συνεκτιμηθούν συστατικές επιστολές.

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

 • την ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 9ΦΕΚ Α 39, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
 • εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

Σημ. α) Για την κάλυψη θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, πλην των τίτλων που απονέμονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και έχουν λάβει ακαδημαϊκή αναγνώριση από τον επίσημο φορέα της Ελληνικής Δημοκρατίας για τον σκοπό αυτό, γίνονται, επίσης, δεκτοί:

α) όσοι έχουν λάβει πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης που έχει αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (Α’ 149),

β) οι κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ανώτατης ή μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 (Α’ 78),

γ) οι κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΣΑΕΠ, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010 (Α’ 78),

δ) όσοι έχουν λάβει τίτλο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχει αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ) του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (Α’ 178),

ε) όσοι έχουν λάβει διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α’ 14), 84/1986 (Α’ 31) 38/2010 (Α’ 78), 97/1986 (Α’ 35), 98/1986 (Α’ 35), 53/2004 (Α’ 43), 40/2006 (Α’ 43) και την Υ.Α. Α4/5226/1987 (Β’ 613),

στ) οι κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010 (Α’ 78), όπως ισχύει,

ζ) οι κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010 (Α’ 78), όπως ισχύει. (ΦΕΚ 232/Α/17-12-2022, Π.Δ. 85/2022, παρ.1 άρθρο 7).

Αντικείμενο

Ο υπεύθυνος προγραμμάτων θα απασχοληθεί στη Διεύθυνση Προγραμμάτων & Διεθνούς Συνεργασίας της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ στην Αθήνα, θα αναφέρεται στη διευθύντρια προγραμμάτων και θα είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα:

 • Εντοπισμός & αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων για την περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων και προγραμμάτων της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμμάτων
 • Σχεδιασμός, συγγραφή και υποβολή προτάσεων για χρηματοδοτούμενα προγράμματα και δράσεις από εθνικές & ευρωπαϊκές διαχειριστικές αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα
 • Υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων του οργανισμού, μέσω της ποιοτικής και έγκαιρης ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί ανά περίσταση
 • Συνεχής και στενή συνεργασία με τις ομάδες υλοποίησης των επιμέρους προγραμμάτων του οργανισμού και των διεπιστημονικών ομάδων έργων
 • Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση (monitoring and on-going evaluation) των δράσεων των προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη
 • Εκπόνηση και υποβολή αναφορών – εκθέσεων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και συνεργασία με την οικονομική διεύθυνση καθώς και τα τμήματα του οργανισμού

Έγγραφα υποβολής

Βιογραφικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας

Διαδικασία επιλογής

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία:

 • Θα πραγματοποιηθεί προεπιλογή των αιτήσεων.
 • Θα ακολουθήσει η διαδικασία των συνεντεύξεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη διαδικασία επιλογής προσωπικού της αμκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του φορέα www.mkoapostoli.gr.

Επιμέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν εφόσον ζητηθούν από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του φορέα καθώς και σε μέσο δημοσιότητας εθνικής εμβέλειας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στις 16 Ιανουαρίου 2023

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-Project-Manager/1ABEE7C3-FDB3-FE4F-DA08-53AD3A62E627