Υπάλληλος Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών – Θεσσαλονίκη – Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Υπάλληλος Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προσφέρει πολλαπλά τεχνολογικά εργαλεία για την υποστήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΑΠΘ και συνεργαζόμενων φορέων. Στη διάρκεια της τελευταίας διετίας τα εργαλεία αυτά αναβαθμίστηκαν και επεκτάθηκαν μέσα από την υλοποίηση διαφόρων έργων, προσπαθώντας να καλύψουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε οπτικο-ακουστικές υποδομές και εργαλεία υποστήριξης της υβριδικής μάθησης και συνεργασίας.

Απαιτούμενα προσόντα – κριτήρια:

Ο/η συνεργάτης/ιδα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ ή ΤΕ) στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Γίνονται επίσης δεκτοί βασικοί τίτλοι σπουδών όλων των τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και των τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, εφόσον υπάρχει επαγγελματική εμπειρία 2 (δύο) ετών ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, στο πεδίο των ΤΠΕ.
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (B2).

Ενώ θα συνεκτιμηθούν τα ακόλουθα:

  • Επαγγελματική* εμπειρία σε διαχείριση οπτικο-ακουστικού εξοπλισμού ή/και λογισμικών επεξεργασίας βίντεο
  • Επιπλέον γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Συνέντευξη

Ο/η συνεργάτης/ιδα που θα επιλεγεί θα ενταχθεί στην υφιστάμενη ομάδα του αντίστοιχου Γραφείου του ΚΗΔ και θα εργαστεί στα ακόλουθα αντικείμενα:

  • Την παραγωγή και διάθεση οπτικοακουστικού υλικού (video streaming) με αντικείμενα την καταγραφή και μετάδοση μαθημάτων, διαλέξεων και εκδηλώσεων, επεξεργασία και βελτίωση βίντεο, συγχρονισμού βίντεο με slides παρουσίασης
  • Διαχείριση και λειτουργική υποστήριξη των πλατφορμών διάθεσης των παραγόμενων ζωντανών ροών βίντεο και του αποθηκευμένου οπτικοακουστικού υλικού (π.χ. Wowza media systems)
  • Διαχείριση υβριδικών εκδηλώσεων (πχ σε περιβάλλον Ζoom Webinar)
  • Διαχείριση συστημάτων Παραγωγής – Μαγνητοσκόπησης & Ζωντανής μετάδοσης εκπαιδεύσεων σε διαμορφωμένο studio του ΑΠΘ (πχ κονσόλες ήχου και φωτισμού, τηλεϋποβολέας, λογισμικό επεξεργασίας βίντεο-Davinci Resolve Studio, TriCaster)
  • Κεντρική διαχείριση οπτικο-ακουστικού εξοπλισμού εγκατεστημένου σε αίθουσες του ΑΠΘ (π.χ. GlobalViewer Enterprise Server)

Παρακαλούμε δείτε την επίσημη προκήρυξη για λεπτομέρειες υποβολής προτάσεων.

Επισημαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα παράτασης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρότασης-δήλωσης και δικαιολογητικών είναι 09/01/2023 και ώρα 14:00

 

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A5%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%A7%CF%81%CE%B7%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/D37A84F6-E72A-944E-F071-563B9AB5C35C