Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτόρων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σύμφωνα με την απόφαση της 197ης/13-12-2022 συνεδρίασης της Κοσμητείας ΣΑΕ και έχοντας υπόψη το Ν.4485/2017 και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της ΣΑΕ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 3596/29-08-2020/ τ. Β’), αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις διδακτορικών φοιτητών/τριών στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα με βάση τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ της Σχολής και με καταληκτική ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2023. Οι επιβλέποντες/ουσες και τα προτεινόμενα πεδία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι:

Ελένη Μπολιάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

1. Παιδική Κακοποίηση στην Αρχαία Ελληνική Μυθολογία. 2. Η Μετάβαση από τον Ελληνορωμαϊκό Κόσμο στον Χριστιανικό.

Γεώργιος Βλαχάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Σύγκριση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των σχολικών βοηθημάτων φυσικής (βιβλία του εμπορίου εκτός ΟΕΔΒ) στην Ελλάδα σε σχέση με τα Αναλυτικά προγράμματα (1960-2000).

Γεώργιος Κουλαουζίδης, Επίκουρος Καθηγητής

Διδακτική μαθηματικών στην εκπαίδευση ενηλίκων: η συμβολή των υπολογιστικών συστημάτων και των ΤΠΕ στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών από τους ενήλικες και στην ενίσχυση της κριτικής τους σκέψης.

Αναστασία Φιλιππουπολίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια

1) Μουσειολογία και Επικοινωνία της Επιστήμης:

1α) Η επικοινωνία της επιστήμης μέσα από την επιμέλεια των μουσειακών εκθέσεων (Μουσειακές εκθέσεις: θεωρία και πράξη).

1β) Η μαθησιακή εμπειρία των επισκεπτών σε εκπαιδευτικές δράσεις με τεχνοεπιστημονική θεματολογία (Μουσειακή εκπαίδευση και μάθηση).

2) Το προφίλ των επιμελητών της εκπαίδευσης στα ελληνικά μουσεία.

3) Μουσεία και εκπαίδευση ενηλίκων.

Υποβολή αιτήσεων – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ), ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει στην γραμματεία της ΣΑΕ αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι η ελληνική ή διάφορη της ελληνικής, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα της ΔΔ. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1.  Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  2. Προσχέδιο της ΔΔ, Μια αναλυτική πρόταση έρευνας, έκτασης 4.500-5.000 λέξεων στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται: I. Αρχική βιβλιογραφική επισκόπηση για το προτεινόμενο θέμα, με έμφαση στην πρόσφατη διεθνή και ελληνική συναφή βιβλιογραφία. Στην επισκόπηση, εκτός από τη θεωρητική θεμελίωση, θα πρέπει να αναδεικνύεται το ερευνητικό κενό στο συγκεκριμένο πεδίο, συνεπώς και το ερευνητικό «πρόβλημα» και η σημασία της διερεύνησής του. II. Επιμέρους ερευνητικούς στόχους, οι οποίοι θα σχετίζονται με τα βασικά σημεία που αναδεικνύονται από τη βιβλιογραφική επισκόπηση. III. Μεθοδολογική πρόταση, στην οποία θα προτείνονται το είδος της έρευνας, ο πληθυσμός, το μέγεθος του δείγματος και άλλα κατά περίπτωση πιθανά στοιχεία μεθοδολογίας (όπως οι πρωτογενείς πηγές), τα οποία κρίνονται απαραίτητα. Διευκρινίζεται ότι η πρόταση αυτή δεν θα είναι απόλυτα δεσμευτική για την εξέλιξη της ΔΔ.
  3. (α) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή αναγνωρισμένου προπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών, ή (β) ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017
  4. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή αναγνωρισμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών αλλοδαπής, μόνο για τους υποψηφίους που υποβάλλουν το πιστοποιητικό 3(α)
  5. Αναγνώριση ισοτιμίας των αντίστοιχων τίτλων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ της αλλοδαπής).
  6. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ2 ή/και άλλης ξένης γλώσσας, όπως τυχόν απαιτείται από την προκήρυξη. Για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες διδάκτορες που δεν κατέχουν Δ.Μ.Σ. ελληνικού Πανεπιστημίου, απαραίτητη προϋπόθεση –εκτός από την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους– είναι η κατοχή πιστοποιητικού επάρκειας στην ελληνική γλώσσα, εφόσον ως γλώσσα σύνταξης της διατριβής τους καθοριστεί η ελληνική.
  7.  Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  8. Άλλα έγγραφα ή στοιχεία που ενισχύουν την υποψηφιότητα για εκπόνηση ΔΔ (π.χ. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επαγγελματικής ή ερευνητικής απασχόλησης, αντίγραφα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων, συστατικές επιστολές, κ.λπ.).

Η αίτηση και τα σχετικά έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (sae@eap.gr) μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2023-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypopsifion-didaktoron-tis-sholis-anthropistikon-epistimon-tou-ellinikou,2130