Βοηθός οικονομικών και διοίκησης – Αθήνα – Ένωση Ασθενών Ελλάδας

Προκηρύσσεται η πρόσληψη εργαζόμενου/ης στη θέση βοηθού οικονομικών και διοίκησης στην Ένωση Ασθενών Ελλάδας, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης και μετατροπής σε αορίστου χρόνου.

Ο/Η Υπάλληλος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Παροχή υποστήριξης και διοικητικής βοήθειας στους υπεύθυνο οικονομικών και υπεύθυνη προγραμμάτων.
Προετοιμασία, τήρηση και αρχειοθέτηση λογιστικών / οικονομικών αρχείων.
Συνεργασία με το λογιστήριο (διαδικασία μισθοδοσίας)
Καταχώρηση και ανανέωση της βάσης δεδομένων των ηλεκτρονικών οικονομικών αρχείων. (πχ ενημέρωση των καρτελών των υποστηρικτών και των προμηθευτών)
Υποστήριξη στις διαδικασίες προμηθειών (προσφορές κλπ)
Υποστήριξη στις διαδικασίες ταξιδιών (εξοδολόγια κλπ)
Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα και Δεξιότητες:

Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Λογιστική ή τα Οικονομικά.
Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
Εξοικείωση με βασικές λογιστικές διαδικασίες (μισθοδοσίες, τήρηση βιβλίων γ΄ κατηγορίας)
Άριστη γνώση αγγλικών
Πολύ καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών και των εφαρμογών του MS Office
Διαδικασία Επιλογής:

Ο/η κάθε υποψήφιος/α πρέπει να καταθέσει στην Ένωση Ασθενών Ελλάδας πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του/της  “Βοηθού οικονομικών και διοίκησης” θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, ανάμεσα σε υποψήφιους/ες τα βιογραφικά των οποίων θα έχουν ήδη από πριν αξιολογηθεί από τα μέλη αυτής και οι ίδιοι/ες θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη.

Θα επιλεγεί ο/η υποψήφιος/α του/της οποίου/ας τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, προσόντα υπερτερούν έναντι των αντίστοιχων των άλλων υποψηφίων.

H Ένωση Ασθενών Ελλάδας αποφασίζει κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της για την επιλογή των υποψηφίων. Η απόφασή της δεν υπόκειται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.

Οι συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού θα πραγματοποιηθούν στην πόλη της Αθήνας σε τόπο και χρόνο για τους οποίους θα ενημερωθούν έγκαιρα οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων ορίζεται η Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2023.

Τα βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στο e–mail: candidates@greekpatient.gr υπό τον τίτλο: «Υποβολή βιογραφικού για βοηθού οικονομικών και διοίκησης στην Ένωση Ασθενών Ελλάδας».

Πηγή : https://ngoheroes.gr/job/%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%b5%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1%cf%82-athens-81-%ce%b2%ce%bf%ce%b7%ce%b8%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/