Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Executive MBA in Tourism) (2022-2023)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ» («EXECUTIVE MBA IN TOURISM»)

Πληροφορίες:

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών».

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης ή έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης.

Στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA inTourism)» γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το πρόγραμμα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην Καβάλα.

Έναρξη μαθημάτων: Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς 2023

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων (3.900€) ευρώ τα οποία αναλύονται τμηματικά ως εξής:.

  • Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης : 1300€ ανά εξάμηνο,
  • Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης : 650€ ανά εξάμηνο

Η επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Στη δεύτερη φάση, οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν από την πρώτη φάση, θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Από τους υποψηφίους θα επιλεγούν κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοίφοιτητές. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στη διεύθυνση:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεωνκαι οργανισμών για στελέχη». Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Άγιος Λουκάς 65404, Καβάλα, τηλ. 2510 462395, 6974437621 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: mbatourism@mst.ihu.gr έως και 15 Ιανουαρίου 2023 ή μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων.

Πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα: http://mbatourism.mst.ihu.gr και στα τηλέφωνα του Π.Μ.Σ. 6974437621, 2510 – 462395.

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokiryksi/tei-anat-makedonias-thrakis-dioikisi-touristikon-epiheiriseon-kai-organismon-gia-stelehi,2213