HR Assistant – ΖΕΥΞΙΣ ως και σήμερα 19-12-2022

Θέση Εργασίας: HR Assistant Πλήρους Απασχόλησης (HR_AS1222)

Σχετικά με την ΖΕΥΞΙΣ
«Ζεύξη» σημαίνει ένωση, σύνδεση, δεσμός, γέφυρα.
Αυτό επιδιώκει να είναι και η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Ζeuxis που ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2018.
Μία γέφυρα ανάμεσα στους ανθρώπους που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση και σε όλους εμάς που μπορούμε να τους παράσχουμε τη βοήθειά μας.
Ένα χέρι ουσιαστικής βοήθειας με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες ανθρώπων (ανήλικοι, πρόσφυγες, μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες, θύματα εμπορίας ανθρώπων)
Έναν σύνδεσμο ανάμεσα στο Κράτος, τους κοινωνικούς φορείς και τις οργανώσεις για την προστιθέμενη αξία που η συνεργασία αυτών μπορεί να αποδώσει προς όφελος όλων όσοι χρειάζονται βοήθεια.
Αρωγό όχι μόνον για την κάλυψη των κενών σε συγκεκριμένους τομείς ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και προσφοράς υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων.

Η Θέση Αναφέρεται
Στον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού

Τύπος Σύμβασης
Η θέση εργασίας αφορά πλήρη απασχόληση 40 ώρες και 5 ημέρες την εβδομάδα με σταθερό ωράριο. Η διάρκεια της Σύμβασης είναι ορισμένου χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης.

Περιοχή
Αθήνα, Κέντρο

Περιγραφή καθηκόντων & Βασικές Αρμοδιότητες
• Ενημέρωση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου του προσωπικού
• Συγκέντρωση και έλεγχος των απαραίτητων εγγράφων για την εύρυθμη υλοποίηση των εγκεκριμένων χρηματοδοτούμενων έργων (Παρουσιολόγια προσωπικού, Βεβαιώσεις για την παροχή υπηρεσιών, Προγράμματα εργασίας, κλπ.)
• Παρακολούθηση και ενημέρωση του «Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο)»
• Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση της μισθοδοσίας (Άδειες, ασθένειες, απουσίες κλπ.)
• Υποστήριξη στη διαδικασία επιλογής προσωπικού
• Τήρηση της βάσης δεδομένων των υποψηφίων
• Συνεργασία με τους Συντονιστές των Δομών για τη διαμόρφωση του προγράμματος εργασίας και τις διαδικασίες αξιολόγησης προσωπικού
• Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού
• Υποστήριξη στον προγραμματισμό και την οργάνωση των εκπαιδεύσεων του προσωπικού

Απαραίτητα Προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ
• Μεταπτυχιακό σε Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικου (Επιθυμητό)
• Προϋπηρεσία δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση (κατά προτίμηση σε ΜΚΟ)
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Άριστη γνώση Η/Υ
• Οργανωτικές ικανότητες, ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψη πρωτοβουλιών.
• Επιθυμητή η εμπειρία σε λογισμικό EpsilonNet –Business Μισθοδοσία
• Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ II
• Καλή γνώση εργατικής νομοθεσίας
• Επικοινωνιακές δεξιότητες
• Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
• Ακεραιότητα και υπευθυνότητα

Είστε εσείς ο άνθρωπος που αναζητούμε;
Εάν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση και να μας την αποστείλετε μέσω email στο hr@zeuxis.org.gr, επισυνάπτοντας τα παρακάτω:
1. Βιογραφικό Σημείωμα
2. Φωτοαντίγραφο/α του/ων τίτλου/ων σπουδών
3. Στοιχεία τεκμηρίωσης της προϋπηρεσίας σας & συστατική επιστολή
4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών
5. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση γνώσης χρήσης Η/Υ
Κατά την συνέντευξη, θα πρέπει να προσκομίσετε φωτοαντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας.
Εφόσον επιλεγείτε για τη θέση θα πρέπει επιπροσθέτως να προσκομίσετε πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (ή αντίγραφο της σχετικής αίτησης) των τελευταίων 3 μηνών, με το οποίο αποδεικνύεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που εύλογα δε θα επέτρεπε να εργάζεται με ανηλίκους ή /και άλλες ευπαθείς ομάδες.
Αδυναμία προσκόμισης Ποινικού Μητρώου συνεπάγεται εξαίρεση του υποψηφίου από την διαδικασία.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων
19/12/2022

Διαδικασία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα διενεργηθεί σε δύο (2) στάδια από ομάδα αξιολόγησης που αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) άτομα και έχει οριστεί εγγράφως από το Νόμιμο Εκπρόσωπο. Τα στάδια είναι τα εξής:
1. Στάδιο αξιολόγησης τυπικών προσόντων όπως προκύπτουν από το φάκελο του κάθε υποψηφίου και
2. Στάδιο διεξαγωγής συνεντεύξεων από το νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο ή από εξουσιοδοτημένη ομάδα διεξαγωγής συνεντεύξεων ή από την ομάδα αξιολόγησης.
Οι υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αξιολογούνται και καταγράφονται κατά σειρά κατάταξης.
Οι υποψήφιοι αυτοί θα αξιολογηθούν με αναλογία σε σειρά κατάταξης με βάση:
(α) την προϋπηρεσία τους στο αντικείμενο,
(β) τυχόν προϋπηρεσία/ εμπειρία σε ΜΚΟ
(γ) εθελοντική εργασία
(δ) γνώση αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας
(ε) βιογραφικό και
(στ) συνέντευξη.
Υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (τίτλο σπουδών και συναφή εμπειρία) δε θα καλούνται σε συνέντευξη και δεν θα αξιολογούνται. Οι υποψήφιοι που δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα για την πρόσληψη (συμπεριλαμβανομένου του Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίων 3 μηνών) θα εξαιρούνται αυτόματα και η θέση θα προσφέρεται στον/ην επόμενο/η στη σειρά κατάταξης υποψήφιο/α.
Τα αποτελέσματα των σταδίων (1) και (2) καταγράφονται αναλυτικά σε πίνακα ο οποίος εγκρίνεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο.
Από τον πίνακα προκύπτει η σειρά κατάταξης των υποψηφίων, ώστε να αξιοποιηθεί σε περίπτωση μη ανάληψης καθηκόντων ή αποχωρήσεων ή πρόσληψης επιπλέον προσωπικού λόγω αναγκών της συγκεκριμένης Δράσης.

Ημερομηνίες Αξιολόγησης και Διεξαγωγής Συνεντεύξεων
Η αξιολόγηση των τυπικών προσόντων και των βιογραφικών θα ολοκληρωθεί στις 20/12/2022. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη, θα ειδοποιηθούν μέσω email ή τηλεφωνικά.
Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί από 22/12/2022 έως 23/12/2022.
Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών.
Σε περίπτωση τροποποίησης των ημερομηνιών, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω email ή τηλεφωνικά.

Δήλωση Εμπιστευτικότητας
Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για περίοδο 5 ετών. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, η Zeuxis δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση.

Οι υποψήφιοι με την αποστολή της αίτησης και του βιογραφικού τους αποδέχονται πως η ΖΕΥΞΙΣ θα διατηρήσει τα βιογραφικά και τα προσωπικά τους δεδομένα για να υλοποιηθεί η διαδικασία της επιλογής και αξιολόγησης για τη θέση εργασίας για την οποία έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Αυτά δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους και δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

Κατεβάστε την αίτηση

 

 

Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται είναι η ΖΕΥΞΙΣ ΜΚΟ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού για την υλοποίηση των δράσεων της οργάνωσης και η ορθή υλοποίηση των δράσεων της οργάνωσης με σκοπό το βέλτιστο συμφέρον των ωφελούμενων.Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται για περίοδο πέντε (5) ετών.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν υπάρχει νόμιμη προς τούτο υποχρέωση.Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται ανά πάσα στιγμή υποβάλουν αίτηση για την πρόσβασή τους στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, είτε με τη μορφή της παροχής επιβεβαίωσης αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων, είτε της χορήγησης αντιγράφου των δεδομένων αυτών. Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).Για τα θέματα που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@zeuxis.org.gr.

Πηγή : https://www.zeuxis.org.gr/el/how-to-help/vacancies/29-how-to-help/jobs/536-hr-assistant.html