ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου: Ένας/μία (1) συνεργάτης/ιδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την οργανωτική και διοικητική υποστήριξη δράσεων που αφορούν στη γλώσσα και τον πολιτισμό Ελλάδας και Κίνας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Λειτουργικά Έξοδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου για ΠΜΣ 9% (Κεντρική Διοίκηση)», με κωδικό ΕΛΚΕ 70738 (πρώην 3300-1) και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Πρυτάνισσα, Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη, το οποίο χρηματοδοτείται από δίδακτρα μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη μιας (1) σύμβασης ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Αθήνα.


Οι ενδιαφερόμενοι/ες, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού, θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και τις αναφερόμενες σε αυτά βαθμολογίες για τα κριτήρια που δεν είναι απαιτούμενα.
ΘΕΣΗ 1 – Ένας/μία (1) συνεργάτης/ιδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την οργανωτική υποστήριξη δράσεων που αφορούν στη γλώσσα και τον πολιτισμό Ελλάδας και Κίνας.
 Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού [απαιτούμενο]
 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού [απαιτούμενο]
 Γνώση της Κινεζικής γλώσσας [απαιτούμενο]

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας [μέγιστη βαθμολογία: 40]
o Άριστη γνώση (Γ2/C2) [40]
o Πολύ Καλή γνώση (Γ1/C1) [30]
o Καλή γνώση (Β2) [20]
o Μέτρια Γνώση (B1) [10]
 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ σε εφαρμογές γραφείου [Βαθμός: 10]
 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση ή/και υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων ή αυτοχρηματοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών ερευνητικών ή αναπτυξιακών και επιμορφωτικών Έργων [μέγιστη βαθμολογία: 20]
o Εμπειρία άνω των εξήντα (60) μηνών [20]
o Εμπειρία από τριάντα έξι (36) έως και εξήντα (60) μήνες [16]
o Εμπειρία από δώδεκα (12) έως και τριάντα έξι (36) μήνες [12]
o Εμπειρία έως και δώδεκα (12) μήνες [8]

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά πρόταση υποψηφιότητας, το αργότερο έως την Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022 23:59, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής:
https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/375cf842-6a45-4b88-90ea-59bfe50b4f30

Περισσότερες πληροφορίες εδώ