ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου:Ένας/Μια (1) Ερευνητής/τρια, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης εμπειρογνώμονας Πληροφορικής και Ψηφιακού Πολιτισμού (Μυτιλήνη)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ανάδειξη της ναυτικής πολιτιστικής κληρονομιάς με την ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας 3D ψηφιακών αναπαραστάσεων ιστορικών ιστιοφόρων» και ακρωνύμιο Virtual Historic Sailing Ships με κωδικό έργου Τ6ΥΒΠ-00200, κωδικό πράξης MIS 5056320 και κωδικό ΕΛΚΕ 80123, με
Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Σπυρίδων Βοσινάκη, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στους Άξονες Προτεραιότητας 01 και 01Σ του ΕΠΑνΕΚ: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Μυτιλήνη.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού, θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και τις αναφερόμενες σε αυτά βαθμολογίες για τα κριτήρια που δεν είναι απαιτούμενα.
ΘΕΣΗ 1 – Ένας/Μια (1) Ερευνητής/τρια, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης εμπειρογνώμονας Πληροφορικής και Ψηφιακού Πολιτισμού.
 Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, στο πεδίο της Πληροφορικής και του Πολιτισμού [απαιτούμενο]
 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, στο πεδίο της Πληροφορικής και του Πολιτισμού [απαιτούμενο]
 Γνώση της Αγγλικής γλώσσας [Μέγιστη Βαθμολογία: 10]
o Καλή γνώση (Β2) [5]
o Πολύ Καλή γνώση (Γ1/C1) [7]
o Άριστη γνώση (Γ2/C2) [10]
 Γνώση σε Τεχνολογίες και Γλώσσες Προγραμματισμού και Τρισδιάστατης Σχεδίασης (3D Modeling): α) αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού (Java, C++ ή C#), β)
προγραμματισμός σε περιβάλλον Android, γ) σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων (javascript, HTML5, CSS), δ) τεχνολογίες Ιστού από τη μεριά του διακομιστή (PHP, MySql), ε) Λογισμικό Σχεδίασης Τρισδιάστατων Μοντέλων [Μέγιστη βαθμολογία: 25]
o Γνώση για κάθε μια (1) από τις παραπάνω τεχνολογίες προστίθεται βαθμός
[5]
 Εμπειρία στην ανάλυση και σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων με εφαρμογές στον Πολιτισμό [Μέγιστη βαθμολογία: 35]
o Εμπειρία έως και ένα (1) έτος [10]
o Εμπειρία από ένα (1) έως και δύο (2) έτη [20]
o Εμπειρία δύο (2) ετών και άνω [35]

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά πρόταση υποψηφιότητας, το αργότερο έως την Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2022 23:59, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής:
https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/4dab932e-271d-43e9-8f29-2c2222ff6306