Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αποφάσισε στην υπ’ αριθμ. 139/10.11.2022 συνεδρία της Συνέλευση του την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ

 1. Ανάπτυξη και Περιφερειακές Ανισότητες
  • Παναγιώτης Αρτελάρης
 2. Η Οικονομική Γεωγραφία της Εκλογικής Δυσαρέσκειας
  • Παναγιώτης Αρτελάρης
 3. Αποτίμηση, μοντελοποίηση και χαρτογράφηση θαλάσσιων οικοσυστημικών διεργασιών και υπηρεσιών
  • Ευαγγελία Δράκου
 4. Τόποι Ελλήνων μνήμες προσφύγων: η εμπειρία της Μικρασιατικής Καταστροφής
  • Γεώργιος Κρητικός
 5. Μετασχηματισμοί και αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Μεταναστευτικό Σύστημα
  • Γεώργιος Μαυρομμάτης
 6. Κυκλική Οικονομία / Κυκλική Βιοοικονομία
  • Κωνσταντία Αικατερίνη Λαζαρίδη
 7. Μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε περιοχές με μόνιμα παγωμένο έδαφος αξιοποιώντας τεχνολογίες Γεωπληροφορικής
  • Γεώργιος Πετρόπουλος
 8. Μοντελοποίηση φυσικών διεργασιών της βιόσφαιρας με την χρήση τεχνολογιών Γεωπληροφορικής
  • Γεώργιος Πετρόπουλος
 9. Μικρή Επιχειρηματικότητα και Τοπική Ανάπτυξη
  • Σοφία Σκορδίλη

Για την υποβολή αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται:

 1. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 78 του ν.4957/2022 σε αντικείμενο συναφές με την επιστημονική περιοχή στην οποία επιθυμεί να εκπονήσει τη διατριβή.
 2. Καλή γνώση (επίπεδο τουλάχιστον Β2) τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (αγγλικών, γαλλικών ή γερμανικών), η οποία να επιβεβαιώνεται με πιστοποιητικό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν έως 31/01/2023 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου geosecpost@hua.gr της Γραμματείας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, Ελευθερίου Βενιζέλου 70, 17671, Καλλιθέα, Αθήνα – με την ένδειξη: Υπόψη Γραμματείας ΠΜΣ Τμήματος Γεωγραφίας), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση, στην οποία αναγράφεται η προτεινόμενη ερευνητική περιοχή, ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής (παρέχεται στην ιστοσελίδα).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Ερευνητική πρόταση εκπόνησης διατριβής. Η πρόταση (περίπου 3.000 λέξεις) υποβάλλεται στα ελληνικά (στην περίπτωση αλλοδαπών είναι δυνατή η υποβολή στα αγγλικά).
 4. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή αναγνωρισμένου τίτλου προπτυχιακών σπουδών αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 78 του ν. 4957/2022 και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Αντίγραφο μεταπτυχιακών σπουδών ή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών.
 6. Αντίγραφα πτυχιακής και μεταπτυχιακής εργασίας καθώς και δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν) (σε ηλεκτρονική μορφή).
 7. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας.
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 9. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επαγγελματικής ή ερευνητικής απασχόλησης σε πεδία συναφή με το προτεινόμενο αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.
 10. Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη, από διάφορους φορείς, υποτροφίας ή οικονομικής κάλυψης της διδακτορικής διατριβής, εάν υπάρχει τέτοια περίπτωση οικονομικής ενίσχυσης (εφόσον υπάρχει).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τoν κ. Πολύκαρπο Παπαδόπουλο, στο τηλέφωνο 210 9549325 & στο email: geosecpost@hua.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος: https://www.geo.hua.gr.

Συνημμένα θα βρείτε την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»  με αναλυτικές πληροφορίες καθώς και την «αίτηση υποψηφιότητας».

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2023-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ekponisi-didaktorikis-diatrivis-sto-tmima-geografias-tou-harokopeio,2124