Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσκαλεί  εξειδικευμένους επιστήμονες,  να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και

Ποιότητας της Ατμόσφαιρας στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece(LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006).

H πρόσκληση αφορά τις κάτωθι πέντε (5) θέσεις εξωτερικών συνεργατών:

LIFE-IP-AdaptInGR-Θ2: Υπεύθυνος/η Οικονομικής Διαχείρισης του Έργου (Financial Manager)

LIFE-IP-AdaptInGR-Θ4: Υπεύθυνοι Επικοινωνίας, Εκδηλώσεων & Δημοσίων Σχέσεων του Έργου (Project Communication Officer) (Θέσεις 2)

LIFE-IP-AdaptInGR-Θ5.2: Ειδικός/ή Επιστήμονας (Expert)

LIFE-IP-AdaptInGR- Θ6: Βοηθός Ειδικός/ή Επιστήμονας (Junior Expert)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 29/12/2022

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Υ.Π.ΕΝ. (www.ypen.gov.gr) θεματική ενότητα Υπουργείο/Προκήρυξη Διαγωνισμών.

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί και στο σύστημα Διαύγεια (ΑΔΑ: Ρ4ΠΤ4653Π8-9Κ5): https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A14%CE%A0%CE%A44653%CE%A08-9%CE%9A5