ΔΩΡΕΑΝ επιμορφωτικό πρόγραμμα – “Εκπαιδευτικός στον 21ο αιώνα: Πώς να ξεχωρίσω” από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Αντικείμενο του συγκεκριμένου προγράμματος επιμόρφωσης είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων/ουσών στη σύγχρονη εκπαίδευση
και η αντίληψη της σημασίας βασικών παραγόντων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της Εκπαίδευσης 4.0.
Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έρθουν σε επαφή με έννοιες όπως δεξιότητες 21ου αιώνα, ψηφιακός μετασχηματισμός της σχολικής διοίκησης και του εκπαιδευτικού έργου, αξιοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών (ψηφιακές πραγματικότητες, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, τρισδιάστατη εκτύπωση, Ίντερνετ των Πραγμάτων, Βιομηχανία 4.0) στη Διδακτική Πράξη κ.λπ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, εκπαιδευτικούς ΕΠΑ.Λ. και εκπαιδευτές/ριες
Ι.Ε.Κ., σε στελέχη εκπαίδευσης, καθώς και σε εμπλεκόμενους/ες στην Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και τη Μαθητεία. Επιπλέον, μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές/ριες ή/και υπ. Διδάκτορες/ισες και ερευνητές/ριες σε αντίστοιχα επιστημονικά πεδία και γενικότερα, όσοι/όσες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και την ουσιαστική αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών σε μία εκπαιδευτική μονάδα.

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:
1. Αναγνωρίζει τις σύγχρονες εξελίξεις στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
2. Αντιλαμβάνεται τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
3. Επιθυμεί να λειτουργεί ο/η ίδιος/α ως εκπαιδευτικός 21ου αιώνα, ξεχωρίζοντας με τις πρακτικές που εφαρμόζει και τα εργαλεία
που χρησιμοποιεί στη Σχολική Μονάδα.
4. Επιθυμεί να εμβαθύνει τις γνώσεις και δεξιότητές του/της στα υπό μελέτη ζητήματα και να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση της
σύγχρονης Εκπαίδευσης

Μεθοδολογία Υλοποίησης Προγράμματος

1.Διαδικασία υλοποίησης της επιμόρφωσης
Online Εξ Αποστάσεως

2. Μέθοδοι υλοποίησης της επιμόρφωσης
Το εκπαιδευτικό υλικό (θεωρητικό και πρακτικό μέρος) θα διατίθεται στην πλατφόρμα διδασκαλίας (στα ελληνικά ή/και τα αγγλικά)
και οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν πρόσβαση σε αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ενώ θα μπορούν να παρακολουθούν
με ευέλικτο τρόπο, προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες. Ταυτόχρονα, θα μπορούν να υλοποιούν
προτεινόμενες δραστηριότητες βάσει του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από θεωρία (δημοσιεύσεις, διαδικτυακό υλικό σε μορφή βίντεο, learning paths, υλικό που έχει
δημιουργηθεί στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, παρουσιάσεων κ.λπ.) διαθέσιμη είτε εντός της πλατφόρμας διδασκαλίας
(HTML5 υλικό με σχετικές αναφορές) είτε εκτός της πλατφόρμας σε εξωτερικές πηγές.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα υπάρχει και η δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας (μέσω e-mail, forum κ.λπ.) με
τους/τις διδάσκοντες/ουσες.

3. Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Στο τέλος της διδακτικής ενότητας θα υπάρχει αξιολόγηση (κουίζ κλειστών ερωτήσεων) και αυτό- αξιολόγηση, με τη μορφή
αναστοχαστικών ερωτήσεων.

Πηγή/εγγραφή : https://e-epimorfosi.aegean.gr/programmata/paidagogika/dorean-ekpaideftikos-ston-21o-aiona-pos-na-xechoriso/