Πλήρωση μίας θέσης Στατιστικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of interpersonal Violence (EU-GBV) in Greece|ΕΚΚΕ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «EU survey on Gender-Based violence
against women and other forms of inter-personal Violence (EU-GBV) in Greece», το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
ΘΕΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα πληρωθεί μία (1) θέση έκτακτου
προσωπικού το οποίο θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών μέσω
σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η απασχόληση στο έργο. Πιο συγκεκριμένα, προκηρύσσεται μία Θέση Στατιστικού (Statistician). Αναλυτική περιγραφή της θέσης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο
της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος. Πληρέστερη
περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση, η οποία θα συναφθεί ανάμεσα στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το άτομο που θα επιλεγεί.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
ΑΜΟΙΒΕΣ
Η συνολική αμοιβή του έκτακτου προσωπικού διαμορφώνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και είναι ανάλογη των προσόντων του επιλεγμένου
υποψηφίου/ας και της διάρκειας απασχόλησής του και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου. Οι συνολικές αμοιβές για τη θέση της παρούσας πρόσκλησης αναφέρονται στον Πίνακα του Παραρτήματος και περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών όπου αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί ανάμεσα στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το άτομο που θα επιλεγεί παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος.
Η σύμβαση δύνανται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από
απόφαση του ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και εφόσον υπάρχει η
απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την
ημερομηνία λήξης του έργου. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης του έργου είναι η 15η
Δεκεμβρίου του 2022. Σε περίπτωση που κατά τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης της σύμβασης, το έργο παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας οι οποίοι σχετίζονται με την τρέχουσα πανδημία COVID-19, η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί έως την λήξη του έργου.
ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού για την προκηρυσσόμενη θέση
ορίζεται η έδρα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Κρατίνου 9 και Αθηνάς ή
οπουδήποτε αλλού συμφωνηθεί με τον υπεύθυνο του έργου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και
γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ (Statistician)
• Πτυχίο Στατιστικής ή Μαθηματικών.
• Μεταπτυχιακό στη Στατιστική ή στα Μαθηματικά.
• Διδακτορικό στη Στατιστική ή στα Μαθηματικά.
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
• Εμπειρία στη διαχείριση δεδομένων που προέρχονται από έρευνες πανελλαδικής
κλίμακας.
• Εμπειρία στη χρήση των στατιστικών πακέτων SAS ή/και SPSS.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ (Statistician)
• Εμπειρία στη στατιστική ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από έρευνες
πανελλαδικής κλίμακας.
• Εμπειρία στην τεκμηρίωση ερευνών με μεταδεδομένα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση tboutziori@ekke.gr (με κοινοποίηση στο email: ithanos@ekke.gr ) ή ταχυδρομικώς, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη:
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Πράξης «EU survey on Gender-Based violence
against women and other forms of inter-personal Violence (EU-GBV) in Greece» για τη
θέση (αναγράφεται ο κωδικός της θέσης), στη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών (Γραφείο Πρωτοκόλλου, 8ος όροφος), Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 105 52 Αθήνα,
μέχρι και την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14.00.

περισσότερες πληροφορίες στον Σύνδεσμο