Εννέα (9) θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες στο Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους/ες να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ του Τμήματος, όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Τμήματος.

Οι προσφερόμενες θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και τα αντίστοιχα θεματικά πεδία έρευνας έχουν ως ακολούθως:

 • Επιχειρηματική Αναλυτική (2 θέσεις)
  Επιβλέπων: Ευστάθιος Κύρκος, Καθηγητής
 • Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων (2 θέσεις)
  Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Στεφάνου, Καθηγητής
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πληροφόριση (2 θέσεις)
  Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Στεφάνου, Καθηγητής
 • Αναζήτηση ομοιότητας σε οικονομικά δεδομένα (με μορφή χρονοσειρών) (1 θέση)
  Επιβλέπων: Ελευθέριος Τιάκας, Επίκουρος Καθηγητής
 • Εντοπισμός ακραίων τιμών σε οικονομετρικά δεδομένα (1 θέση)
  Επιβλέπων: Ελευθέριος Τιάκας, Επίκουρος Καθηγητής
 • Λογιστική (1 θέση)
  Επιβλέπων: Ευρύκλεια Χατζηπέτρου, Επίκουρη καθηγήτρια

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στην Γραμματεία του Τμήματος κατά το χρονικό διάστημα από 5/12/2022 έως 8/1/2023. Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε ψηφιακό δίσκο).

Για την υποβολή υποψηφιότητας απαιτούνται τα παρακάτω τεκμήρια:

1) Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος). Προαιρετικά, ο/η υποψήφιος/α στην αίτηση μπορεί να προτείνει επιβλέποντα καθηγητή .
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
4) Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών, με συνημμένη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
5) Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου ή Διπλώματος.
6) Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος.
7) Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακού διπλώματος.
8) Διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
9) Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες τις οποίες οι ίδιοι οι συντάξαντες τις αποστέλλουν απευθείας στην Γραμματεία του Τμήματος.
10) Περίληψη διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας.
11) Πλήρη αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, βεβαιώσεις σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας κ.λπ. (εφόσον υπάρχουν).
12) Ερευνητική Πρόταση. Ο/Η υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, Ερευνητική Πρόταση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο έντυπο του Τμήματος.
13) Κάθε άλλο έγγραφο που ο υποψήφιος θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσει την θέση του.

Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποψηφίων διδακτόρων, και λοιπά θέματα συναφή με την διεξαγωγή διδακτορικών σπουδών στο Τμήμα καθορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΙΠΑΕ (ΦΕΚ, 3469/τ.Β’/ 20-8-2020).

Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΔΙΠΑΕ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ – ΣΙΝΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΘ.141 – ΤΚ 57400 ΣΙΝΔΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Τηλ. Γραμματείας: 2310 013192, info@accis.ihu.gr,

Τηλ. Προϊσταμένης Γραμματείας: 2310 013191, xsagou@admin.teithe.gr

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2023-ennea-9-theseis-gia-ypopsifious-didaktores-sto-tmima-logistikis-kai-pliroforiakon-systimaton-tou-diethnou,2123