ΕΑΠ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2023-2026

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) προσφέρει, για την τριετία 2023-2026, Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.) & Ενότητες Πρακτικής Άσκησης (Ε.Π.Α.) των 6 Προπτυχιακών & 40 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ετήσιας και εξαμηνιαίας διάρθρωσης. Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα (εκτός των Θ.Ε. των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Master in Business Administration» (MBA), «Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες» (LRM), «Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» (ΑΓΓ), που προσφέρονται στην αγγλική, «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας» (ΓΑΛ) που προσφέρεται στη γαλλική και «Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας» (ΓΕΡ) που προσφέρεται στη γερμανική και «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» (ΙΣΠ) που προσφέρεται στην ισπανική και ελληνική).

Υποψήφιοι για τις θέσεις μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρθ. 4 του Ν. 2552/1997), είναι είτε καθηγητές, εξαιρουμένων των Πρυτάνεων και των Αντιπρυτάνεων, ή υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε διδάκτορες οι οποίοι συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την αντίστοιχη Προκήρυξη για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών του Ε.Α.Π.. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύνανται να προσληφθούν κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Μετά από σχετική πρόσκληση-ανακοίνωση του Ιδρύματος, πριν την ολοκλήρωση εκάστου ακαδημαϊκού έτους, τα μέλη Σ.Ε.Π, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στους σχηματισθέντες Πίνακες Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά ανά Θ.Ε., θα καλούνται προς υποβολή δήλωσης, με την οποία θα εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να είναι ενεργά
μέλη Σ.Ε.Π. κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την Προκήρυξη. Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να έχουν επιστημονικό έργο (ερευνητικό, συγγραφικό, διδακτικό, επαγγελματικό κ.ο.κ.) στα γνωστικά αντικείμενα των Θ.Ε. για τις οποίες υποβάλλουν υποψηφιότητα, όπως αυτές περιγράφονται στην
ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. (www.eap.gr).
Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να ακολουθήσουν πλήρως τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.) ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΣΕ Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. & Ε.Π.Α.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2023-2026, προκειμένου να υποβάλουν την αίτησή τους. Τα εν λόγω Πληροφοριακά Έντυπα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Προκήρυξης και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.eap.gr). Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις προσφερόμενες θέσεις οφείλουν να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση (dev.eap.gr).
Είναι απολύτως υποχρεωτική συμπλήρωση όλων των πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης και η επισύναψη των απαιτούμενων αρχείων. Στοιχεία του Βιογραφικού Σημειώματος, (δικαιολογητικά, δημοσιεύσεις κ.α.), που δεν έχουν καταγραφεί και επισυναφθεί στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση. Οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση σε μία (1) ή δύο (2) Θ.Ε./Ε.Θ.Ε./Ε.Π.Α..

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)

1) Αίτηση (Υπογεγραμμένη)
2) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
3) Πρόσφατο Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
(Η Επιτροπή Επιλογής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε μεταγενέστερο χρόνο, κατά τη διαδικασία της επιλογής, οποιοδήποτε δικαιολογητικό χρειαστεί για όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα).
4) Αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύνανται να προσληφθούν κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για γνωστικά αντικείμενα
εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Επισημαίνεται ότι όσοι υποψήφιοι κατέχουν τίτλους σπουδών από αλλοδαπά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης τα οποία δεν εμπεριέχονται στον κατάλογο του Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π., υποχρεούνται να συνοδεύουν τους τίτλους τους με την πράξη αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π..
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επιτρέπεται η επισύναψη αντιγράφου της κατατεθείσας αίτησης αναγνώρισης προς το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πλην όμως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης ο υποψήφιος υποχρεούται να επισυνάψει την επίσημη αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
για να θεωρηθεί ως ΕΠΙΤΥΧΩΣ υποβληθείσα η αίτησή του. Σε περίπτωση μη επισύναψης της αναγνώρισης η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.
5) Αντίγραφα βεβαιώσεων ή συμβάσεων που να αποδεικνύουν συγγραφικό έργο, καλλιτεχνικό έργο, μελετητικό έργο,
διδακτική εμπειρία ή υπηρεσία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία στα γνωστικά
αντικείμενα των Θεματικών Ενοτήτων για τις οποίες υποβάλλουν υποψηφιότητα, όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα
του Ε.Α.Π. (www.eap.gr).
6) Βεβαιώσεις που να πιστοποιούν την εμπειρία στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.
7) Βεβαίωση μέλους ΔΕΠ από το Τμήμα Προσωπικού του ΑΕΙ. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση του διδακτορικού τίτλου είναι υποχρεωτική και για την συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων και δεν καλύπτεται από την χορηγούμενη ως άνω βεβαίωση.
Σημείωση: όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, τα δε ξενόγλωσσα θα συνοδεύονται από την επίσημη μετάφραση τους.
Διευκρινίζεται ότι όσοι από τους υποψηφίους δεν υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αποτυπώνονται στο ανωτέρω σημείο τέσσερα (4) θα αποκλείονται από τη διαδικασία και δεν θα αξιολογούνται.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά (dev.eap.gr )
α π ό 0 1 – 1 2 – 2 0 2 2 (  1 4 : 0 0 ) έ ως τις 14-01-2023 (  2 3 : 5 9 )

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (14-01-2023) δεν θα λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε τροποποίηση των υποβληθέντων στοιχείων με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει, ενώ ενδεχόμενη αποστολή δικαιολογητικών
σε έντυπη μορφή δεν θα γίνεται δεκτή.