Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναζητεί ένας/μία ειδικός/η για δοκιμή, αποτίμηση συστήματος και μετάβαση σε προϊόν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5056317)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 07/12/2022 23:59

Υπεύθυνος επικοινωνίας : στον Καθηγητή Χρήστο-Νικόλαο Αναγνωστόπουλο 22510-36624 canag@aegean.gr 

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/838d3914-c052-4da4-8c7b-d108c9518f25