Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναζητεί ένας/μία Εξωτερικό/ή Εμπειρογνώμονα με αντικείμενο εργασίας την παραγωγή χαρτών με χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και συμβολή στην ανάπτυξη διαδραστικού περιβάλλοντος του Παρατηρητηρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ [1] «Κοινότητες Γνώσης, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Αιγαίου- Βορείου Αιγαίου» [e- Aegean R&D Network]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 07/12/2022 23:59

Υπεύθυνος επικοινωνίας : κ. Στέλιο Γκιάλη stgialis@aegean.gr 

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/d572bac3-1984-4846-8d9e-50f3fa791ebb