Προκήρυξη 2Γ/2022 – ειδικότητες αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Γ/2022
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Γ/2022 Πρόσκληση/Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4765/2021 (πρώτο στάδιο).

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα κατά κλάδο/ειδικότητα  για τους υποψηφίους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (ΚΕΦ. Α΄ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ).

Πηγή : https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.063911&_afrLoop=129702975118864492&_adf.ctrl-state=ulbum1k3q_71#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.063911%26_afrLoop%3D129702975118864492%26_adf.ctrl-state%3Dulbum1k3q_75