Το πανεπιστήμιο Αιγαίου αναζητέι ένα/μια συνεργάτη με ειδίκευση στην επιστήμη τροφίμων και διατροφής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δίκτυο Αριστείας στην Αγροδιατροφική Έρευνα και Καινοτομία του Βορείου Αιγαίου»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 20/11/2022 23:59

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Αν. Καθ. Χαράλαμπο Καραντώνη τηλ. 225408311 email: chkarantonis@aegean.gr.

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/fbf86bfe-8edc-43d9-a437-130f5ec16f19