Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΕΛΚΕ) αναζητεί 4 συνεργάτες πτυχιούχους στις Επιστήμες Περιβάλλοντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Επιτόπια Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 16/11/2022 23:59

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Αθανάσιο Στασινάκη 2251036257 astas@aegean.gr

   

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/a211effb-fa24-4248-9f91-67b281adbaaf