Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ & Αναπτυξιακού Νόμου – Αθήνα – Χαλάνδρι

Το Jobfind.gr, για λογαριασμό πελάτη του, εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων με έδρα στο Χαλάνδρι, αναζητά Σύμβουλο Προγραμμάτων ΕΣΠΑ & Αναπτυξιακού Νόμου.

Καθήκοντα – Αρμοδιότητες:

 • Σύνταξη μελετών και υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, Αναπτυξιακών Νόμων, τεχνικών δελτίων κλπ
 • Διαχείριση εγκεκριμένων έργων καθεστώτων Αναπτυξιακού Νόμου
 • Διαχείριση έργων λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • Διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων – μελετών βιωσιμότητας
 • Ανάλυση στατιστικών δεδομένων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Οικονομικής Σχολής
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη συγγραφή και διαχείριση έργων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), στο πλαίσιο εθνικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ (ΠΕΠ, ΕΠΑνΕΚ, CLLD) και Αναπτυξιακού Νόμου
 • Εμπειρία στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων – μελετών βιωσιμότητας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Office, στατιστικά πακέτα κλπ.) και εφαρμογών γραφείου
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας, γραπτά & προφορικά
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα μετακινήσεων

Επιθυμητά προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών και σε συγκεκριμένο χρόνο

Παροχές

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές, αναλόγως προσόντων
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

Πηγή : https://www.jobfind.gr/JobAd/View/GR/Theseis_Ergasias/5ec4ca2e-27d8-4c26-92ad-5473c8c7d968/