Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων (2022-2023)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και τις 14 Νοεμβρίου 2022.
Περισσότερα εδώ.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 5ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων (Master in Business Analytics and Data Science, MBADS).

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων (Master in Business Analytics & Data Science, MBADS) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης συναφούς γνωστικού αντικειμένου, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους οφείλουν το πολύ μέχρι πέντε (5) μαθήματα και την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας (όπου υπάρχει) για να αξιολογηθούν στη β’ και γ’ φάση. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν την τελική αναλυτική βαθμολογία τους όπου θα φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων ή μέχρι εύλογο χρόνο που ορίζει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ πριν τη διαδικασία αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι στη β’ φάση αξιολόγησης ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο μερικός Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση της τελικής αναλυτικής βαθμολογίας. Η αποδοχή φοιτητών με τίτλο σπουδών της αλλοδαπής θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση (ισοτιμία και αντιστοιχία με τμήματα των ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) του τίτλου του πτυχίου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., το αργότερο μέχρι την εγγραφή τους στο ΠΜΣ στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,http://www.doatap.gr), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’ 80).

Ο αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 5ο κύκλο του ΠΜΣ που θα αρχίσει το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα είναι, κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40). Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://www.uom.gr/mbads).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση καταρχήν ηλεκτρονικά (email:mbads@uom.edu.gr). Στη συνέχεια η αίτηση, υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή,  θα πρέπει να αποσταλεί μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά σε φυσικό φάκελο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 έως και τη  Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022. Συγκεκριμένα, στον φάκελο θα περιέχονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση (λήψη από την ιστοσελίδα του προγράμματος).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο) ή παράρτημα διπλώματος.
  5. Δύο συστατικές επιστολές. Οι Νέοι Πτυχιούχοι πρέπει να καταθέτουν κατά προτίμηση συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ, ενώ τα Στελέχη Επιχειρήσεων τουλάχιστον μία από τον εργασιακό τους χώρο. Το προτεινόμενο έντυπο των συστατικών επιστολών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο (2) ετών από την ημερομηνία κατάθεσή τους)
  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης. Οι Νέοι Πτυχιούχοι προσκομίζουν τέτοια αποδεικτικά μόνο εάν υπάρχουν.
  7. Αποδεικτικά επιπρόσθετων προσόντων (εάν υπάρχουν): Επιστημονικές δημοσιεύσεις και μελέτες, διακρίσεις – βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, διδακτορικός τίτλος, μεταπτυχιακός τίτλος, 2ο πτυχίο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ειδικά σεμινάρια, Η/Υ.
  8. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, (όπως φαίνεται στην πιο πρόσφατη έκδοση του Ειδικού Παραρτήματος (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας). Για το TOEFL (Internet-based test) απαιτείται βαθμός αντίστοιχος του επιπέδου Β2, σύμφωνα με τους εκάστοτε συγκριτικούς πίνακες του ETS. Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με την κατάθεση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο, το οποίο εντάσσεται στη λίστα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS.
  9. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης αγγλικής γλώσσας δύναται να προσκομιστούν μέχρι και 48 ώρες πριν από τη μέρα αξιολόγησης των υποψηφίων (συνεντεύξεις).

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των €3.900 και καταβάλλεται σε έξι δόσεις. Τα εξάμηνα φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι τρία (εκ των οποίων 2 είναι τα εξάμηνα διδασκαλίας και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας).

Εάν ο/η υποψήφιος/υποψήφια εργάζεται, υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των διδάκτρων από το 0,24% του ΟΑΕΔ (πρόγραμμα ΛΑΕΚ). Οι ενδιαφερόμενοι/δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται από τον ΟΑΕΔ.

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αίτηση, η κατάθεση του φυσικού φακέλου υποψηφιότητας (με την αίτηση υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ακριβή και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων) πραγματοποιείται: α) ταχυδρομικά (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, υπόψη ΠΜΣ στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων, τηλ. 2310 891212) ή β) με παράδοση στο θυρωρείο. Ημερομηνία αποστολής έως τις 14 Νοεμβρίου 2022.

Οι συστατικές επιστολές, αποστέλλονται είτε ταχυδρομικά, είτε με email (mbads@uom.edu.gr) από τον συντάκτη τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Γραφείο Ζ 103, 1ος όροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 891212 ή στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://www.uom.gr/mbads) ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mbads@uom.edu.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού και τηλεφωνικής επικοινωνίας είναι Τρίτη-Πέμπτη 17:00-19:00. Παρακαλούμε για την επικοινωνία μέσω email για την εύρυθμη διευθέτηση των ερωτημάτων, λόγω και των έκτακτων συνθηκών που επιβάλει η πανδημία Covid-19.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokiryksi/panepistimio-makedonias-pms-analytiki-epiheiriseon-kai-epistimi-dedomenon-msc-business-analytics,1782