Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Λογιστική και Ελεγκτική (2022-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών, του Δ΄ Κύκλου ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 6647/τ. B’/31-12-2021) με τίτλο: «Λογιστική και Ελεγκτική» («MSc in Accounting and Auditing»)

Διάρκεια σπουδών: Τρία (3) εξάμηνα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική και Ελεγκτική του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως σκοπό την εξειδίκευση επιστημόνων στον τομέα της Λογιστικής και Ελεγκτικής.

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

• Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Ελεγκτικής, ώστε οι απόφοιτοι να είναι κατά το δυνατόν κατάλληλα προετοιμασμένοι για να στελεχώνουν οικονομικές υπηρεσίες, λογιστήρια επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, λογιστικές-ελεγκτικές εταιρείες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

• Η προαγωγή της έρευνας και της γνώσης στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της χρηματοοικονομικής μέσο της εκπόνησης διπλωματικών, μελετών, επιστημονικών δημοσιεύσεων, συγγραμμάτων και ευρωπαϊκών/εθνικών προγραμμάτων.

• Η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς με σκοπό όχι μόνο την προώθηση της γνώσης, αλλά και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική και Ελεγκτική απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε πτυχιούχους τμημάτων Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών και εφαρμοσμένων επιστημονικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/ και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Λογιστική και Ελεγκτική θα είναι 3 εξάμηνα, εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα θα γίνονται εξ αποστάσεως διαδικτυακά, με δυνατότητα για όσους φοιτητές το επιθυμούν να λειτουργήσει ένα Τμήμα και δια ζώσης.

Τα μαθήματα θα αρχίσουν τον Φεβρουάριο 2023 και θα γίνονται σε δύο ημέρες, Παρασκευή μετά τις 17:00 και Σάββατο μετά τις 9:00.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. έως σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές ανά τμήμα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών ακολουθείται ότι προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.900€. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών γίνεται δεκτή η τμηματική καταβολή των διδάκτρων. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (άρ. 86, Ν.4957/22).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση συμπληρωμένη (Κατεβάστε την αίτηση).

2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.

3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Δυο συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται είτε από τον ακαδημαϊκό, είτε από τον επαγγελματικό χώρο.

2. Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής/Γαλλικής/Γερμανικής. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστώνεται είτε με την κατοχή πιστοποιητικού επιπέδου Lower, είτε με εξετάσεις που θα πραγματοποιούνται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής.

3. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.

4. Άλλοι τίτλοι σπουδών.

5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

6. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής με βάση τα παρακάτω κριτήρια, σε κλίμακα από 0 μέχρι 100:

● Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών π.χ. βαθμός πτυχίου 8 ισοδυναμεί με 8 μόρια. Μέγιστος αριθμός μορίων 10.

● Αριθμός προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Μέγιστος αριθμός μορίων 5.

0 μαθήματα = 0 μόρια

1 έως 3 μαθήματα = 2 μόρια

4 και άνω μαθήματα = 5 μόρια

● Αποδεδειγμένη Επαγγελματική προϋπηρεσία σχετική με το ευρύτερο αντικείμενο του ΜΠΣ. Μέγιστος αριθμός μορίων 30.

0 μήνες = 0 μόρια

Έως 2 μήνες = 2 μόρια

Πάνω από 2 μήνες έως και 12 μήνες = 10 μόρια

Πάνω από 12 μήνες έως και 36 μήνες = 20 μόρια

Πάνω από 36 μήνες = 30 μόρια

● Γνώση Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά). Μέγιστος αριθμός μορίων 10.

Επαρκής γνώση (Lower ή αντίστοιχο του Lower) 5 μόρια

Άριστη γνώση (Proficiency ή αντίστοιχο του Proficiency) 10 μόρια

● Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή διεθνή συνέδρια. Μέγιστος αριθμός μορίων 25.

1 δημοσίευση = 10 μόρια

2 και άνω δημοσιεύσεις = 25 μόρια

● Δεύτερο πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος 10 μόρια. Μέγιστος αριθμός μορίων 10.

● Δεύτερο μεταπτυχιακό ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος 10 μόρια. Μέγιστος αριθμός μορίων 10.

Υποβολή δικαιολογητικών:

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά: α) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στις διευθύνσεις: msaudit@uowm.gr ή mscauditing@gmail.com και β) με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier στην παρακάτω διεύθυνση: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΜΠΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

50100 ΚΟΖΑΝΗ

από 01 Δεκεμβρίου 2022 έως 20 Δεκεμβρίου 2022 (με ενδεχόμενη παράταση των αιτήσεων αν κριθεί αναγκαίο).

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Λογιστικής και Ελεγκτικής

Ώρες: 9:00 – 13:00 – Τηλ: 6970379495 E-mail: msaudit@uowm.grmscauditing@gmail.com

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://mle.uowm.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokiryksi/tei-dyt-makedonias-pms-logistiki-hrimatooikonomiki,590