Εσωτερικός Ελεγκτής – Θεσσαλία

Η ICAP Executive Search & Selection είναι μέρος της ICAP People & Employment Solutions, του μεγαλύτερου Παρόχου Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας, ειδικευόμαστε στην αξιολόγηση και επιλογή ανώτατων και ανώτερων στελεχών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Για λογαριασμό Περιφερειακής Τράπεζας στη Θεσσαλία, αναζητούμε στέλεχος για την κάλυψη της θέσης:

Εσωτερικός Ελεγκτής – Θεσσαλία (Ref. 6328/IA/ESS/GR)

Αντικείμενο Θέσης:

Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση ελέγχων καταστημάτων και κάθε Επιχειρησιακής Μονάδας της Τράπεζας, αξιολογώντας την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικής λειτουργίας, την παραγωγικότητα, την εφαρμογή των εγκυκλίων οδηγιών της Τράπεζας και των θεσμών.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση της εφαρμογής του πλαισίου των αρχών της πιστωτικής πολιτικής και των διαδικασιών αξιολόγησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου της Τράπεζας
 • Επίβλεψη της τήρησης των βέλτιστων αρχών εφαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης της τράπεζας, βάση διαδικασιών
 • Ευθύνη για τη διεξαγωγή του οποιουδήποτε έργου ελέγχου που του ανατίθεται
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό του έργου του εσωτερικού ελέγχου
 • Συνδρομή με τις επισημάνσεις του, κατά τη διάρκεια του ελεγκτικού έργου, στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του και εισήγηση λύσεων για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων
 • Ευθύνη ώστε η διεξαγωγή του ελέγχου να γίνεται σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία Εσωτερικού Ελέγχου, σε κατάλληλα πλαίσια έκτασης και ποιότητας και σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες του Υπευθύνου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
 • Τήρηση πλήρους εχεμύθειας σχετικά με τα ευρήματα των ελέγχων και κοινοποίηση αυτών μόνο στα εξουσιοδοτημένα προς τούτο όργανα της Τράπεζας και των Εποπτικών Αρχών μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες

Απαραίτητα Προσόντα

Προφίλ υποψηφίου:
 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι ή ισότιμου πτυχίου Σχολής του εξωτερικού (με αντίστοιχη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ). Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου θα συνεκτιμηθεί
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο αντικείμενο σε Τράπεζα ή σε ελεγκτική εταιρεία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οι ειδικές γνώσεις λογιστικής θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών Ms Office
 • Επαγγελματική ευσυνειδησία, ακεραιότητα και αντικειμενική κρίση
 • Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Αναλυτική και συνθετική σκέψη, μεθοδικότητα και εχεμύθεια
 • Ομαδικό πνεύμα, προσαρμοστικότητα και ευελιξία
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια, δέσμευση σε χρονοδιαγράμματα και προσήλωση στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος

Παροχές

Η εταιρεία προσφέρει:
 • Ανταγωνιστικό μισθό και παροχές (πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εταιρικό κινητό)
 • Προοπτικές εξέλιξης
Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.