Υπεύθυνος Διαχείρισης Συμβάσεων – Αττική – ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ ως Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) έχει ως αποστολή τη διασφάλιση του εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο, προωθώντας την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εξασφαλίζοντας την ισότιμη μεταχείριση των χρηστών του ΕΣΜΗΕ.

Ο ΑΔΜΗΕ αναζητά Υπεύθυνο Διαχείρισης Συμβάσεων στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Αττική.

Ο ρόλος:

Ο υποψήφιος θα έχει ως κύρια καθήκοντα την διαχείριση και παρακολούθηση συμβάσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρίας.

Κύριες αρμοδιότητες

 • Διαχείριση της εκτέλεσης των συμβάσεων (Contract Management) έργων και υπηρεσιών και της τήρησης των όρων από τους αναδόχους, σε συνεργασία με τις επιβλέπουσες υπηρεσίες (Project Management).
 • Παρακολούθηση και έλεγχος για την τήρηση από τους αναδόχους, τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές τους, των συμβατικών όρων που καθορίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις και διαχείριση αιτημάτων αλλαγής αυτών.
 • Παρακολούθηση των συμβατικών υποχρεώσεων, εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και καθυστερήσεων και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών.
 • Επικοινωνία και συνεργασία με αρμόδιους φορείς (Υπουργεία κ.λπ.).
 • Συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων από την υλοποίηση των συμβάσεων και της αποτελεσματικότητας των συμβατικών όρων.
 • Κατάρτιση εκθέσεων και προτάσεων για βελτίωση και αναπροσαρμογή όρων και διαδικασιών.
 • Οργάνωση ομάδας και καταμερισμό αρμοδιοτήτων.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής (κατά προτίμηση Θετικής Κατεύθυνσης)
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς: δυο (2) έτη
 • Άριστη γνώση Η/Υ (χρήση Office 365, υπηρεσίες internet)
 • Ισχυρή ικανότητα προγραμματισμού εργασιών και διαχείρισης προτεραιοτήτων
 • Μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Άριστη ικανότητα γραπτής & προφορικής επικοινωνίας (ελληνική και αγγλική γλώσσα)
 • Καλή γνώση εφαρμογών ERP και SAP
 • Επιθυμητή γνώση διαδικασίας ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ, Cosmoone κ.λπ.

Η εταιρία προσφέρει

 • ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • άριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας.
 • δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και συνεχούς εκπαίδευσης.

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/Contract-Manager/DA1F81D8-CF4A-2E53-3A93-3136D66298D9