Προκήρυξη Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (6 θέσεις: Πληροφορική, Μηχανικός Η/Υ, Οικονομικά-Λογιστικά Χρηματοοικονομικά)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ως Εθνική Μονάδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο (εξωτερικό συνεργάτη), το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσης πρόσκλησης, να υποβάλει αίτηση για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο υποστήριξης του ΙΚΥ, με οικονομική επιβάρυνση από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, σύμφωνα με τα κατωτέρω.
ER 1 (3 ΘΕΣΕΙΣ)
 Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης στον τομέα της Πληροφορικής.
 Εμπειρία και γνώση σε Oracle Βάση δεδομένων και γλώσσα SQL
 Εμπειρία και γνώση σε NET(Visual Basic και C#)
 Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση)
 Εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 έτη
 Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία και γνώση σε web τεχνολογίες όπως HTML, CSS,
JavaScript, AJAX κ.α.
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψήφιους).
(Τα τυπικά προσόντα θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά δικαιολογητικά).
ER 2 (1 ΘΕΣΗ)
 Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης στον τομέα του Μηχανικού Η/Υ με
ειδίκευση στα δίκτυα.
 Πιστοποίηση CCNA, επιθυμητό CCNP
 Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση)
 Εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 έτη
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψήφιους).
(Τα τυπικά προσόντα θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά δικαιολογητικά).

ER 3 (2 ΘΕΣΕΙΣ)
 Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Τμήματος Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής
 Γνώση χειρισμού Η/Υ
 Πενταετής επαγγελματική εμπειρία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο
 Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση)
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψήφιους).
(Τα τυπικά προσόντα θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά δικαιολογητικά).


2.ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Tο έργο θα εκτελείται στις εγκαταστάσεις του ΙΚΥ, σε ώρες που θα καθορίζονται από το ΙΚΥ, ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες του Προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31/10/22